• Rosenkranz
     • Rosenkranz
     • Je mesiac október, mariánsky mesiac, a žiaci Septimy si to pripomenuli modlitbou sv. ruženca v školskej kaplnke v nemeckom jazyku. Aj takýmto spôsobom sa dajú podporiť jazykové zručnosti, samozrejme aj duchovné prežívanie tohto mesiaca.

      sr. Sofia

    • Spevácka súťaž Slávici z lavice
     • Spevácka súťaž Slávici z lavice
     • Tak ako je každý rok zvykom, tak aj tento štvrtok, dňa 25.10.2018, sa na ZŠ Pugačevova v Humennom konala prehliadka speváckych talentov populárnej piesne z celého mesta. Po dlhšej pauze na nej mala účasť aj naša škola a to hneď vo veľkom štýle. Starostlivý výber súťažiacich vykonaný pánom učiteľom Rovňákom a porotou mnohokrát vychválený hudobný doprovod pána učiteľa Bubnára zaistili, že naše žiačky Dianka Salanciová, Dianka Jeňová, Sofia Čiráková a Katka Pristášová obsadili tie najpoprednejšie miesta celého podujatia. Odniesli sme si tak u troch našich reprezentantiek zlaté pásmo (čo znamená osem najlepších spomedzi všetkých 27 účastníkov) a raz aj pásmo strieborné udelené Sofii Čirákovej. Najväčším prekvapením bola naša Katka Pristášová z Tercie, ktorá si svojím nežným prejavom a nádhernou interpretáciou skladby "Make you feel my love" od Adele vyslúžila ešte aj bonus "Špeciálne ocenenie poroty", a tak získala aj množstvo hodnotných vecných cien. Naším speváčikom zo srdca ďakujeme za ukážkovú reprezentáciu a prajeme im v ich hudobnej kariére ešte mnohé úspechy :)

     • Zdravo aj po nemecky 😊
     • 16. október 2018 – Svetový deň výživy – toto je deň, kedy by sme si mali pripomenúť stály problém nedostatku potravy v niektorých rozvojových krajinách, kde často na hlad a podvýživu umierajú hlavne deti, a s tým spojený ďalší problém, ktorý je opačný a týka sa „vyspelej“ časti sveta, a to je obezita, prejedanie sa, nezdravá strava – týmto problémom trpia tak dospelí, ako aj deti.

      V rámci hodín nemeckého jazyka sme sa so žiakmi I.AG, kvinty, septimy, III.AG, kvarty a tercie oboznámili so slovnou zásobou týkajúcou sa jedla a zdravej výživy. So žiakmi sme sa porozprávali, čo jedávajú na raňajky, koľko vody denne vypijú, ako aj o tom, čo považujú za zdravé a nezdravé.

      Žiaci tercie a kvarty si na vyučovacie hodiny priniesli rôzne druhy ovocia a zeleniny, a tak sme mohli výučbu presunúť do našej čajovne, kde sme po konverzačných aktivitách spoločne pripravovali zdravé nápoje - smoothies. Ako žiakom „šmakovalo“? Stretli sme sa aj s pozitívnymi, ako aj negatívnymi reakciami. Niektorí si robia smoothies dokonca aj doma.  Takouto formou žiaci získali nielen vedomosti, ale aj vitamíny a energiu na ďalšie hodiny.

    • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
     • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
     • V stredu 24. 10. 2018 sa uskutoční plenárne a triedne rodičovské združenie so začiatkom o 1530  v školskej jedálni. Po skončení plenárneho rodičovského združenia budú o 1600 pokračovať triedne aktívy v jednotlivých triedach.

     • Exkurzia vo výrobni hostií v Prešove
     • V stredu 17.10.2018 sa žiaci III.A triedy pod vedením pána kaplána Kačmara  zúčastnili exkurzie vo výrobni hostií v Prešove. Deti videli proces výroby od cesta až po samotné vyrezanie hostií.  Po exkurzii nás všetkých posilnila sv. omša v kaplnke sestier zo slovenskej provincie Congregatio Jesu. Cestou domov sme navštívili aj Ružencovú záhradu vo Vyšnej Šebastovej a dobrým obedom v reštaurácii Lietadlo sme ukončili náš výlet.

    • Zdravý životný štýl na hodinách CJ
     • Zdravý životný štýl na hodinách CJ
     • Podpora zdravého životného štýlu v posledných rokoch nadobúda na obrátkach a aj žiaci CSŠ sú v tejto oblasti pravidelne vzdelávaní. Téme starostlivosti o svoje telo a zdravie sme venovali celý týždeň v rámci hodín cudzích jazykov. Vyučujúci pripravili žiakom zaujímavé aktivity. Výber z nich už v nasledujúcich riadkoch.

      Učitelia cudzích jazykov

      Žiaci sekundy na hodine anglického jazyka diskutovali o zdravom životnom štýle. Najprv vyplnili dotazník ´Healthylifestyle´aby zistili, ako sú na tom oni. Majú dosť spánku a odpočinku? Venujú sa pohybu? Jedia zdravo? Výsledky sme zhodnotili a v ďalšej aktivite ´Knowyourfood´ sme sa venovali výživovej pyramíde. Žiaci sformulovali odporúčania, čoho by sme mali jesť najviac, čoho o trošku menej a čo by sme mali obmedziť.Verím, že sme sa niečo nové dozvedeli a zároveň sme si obohatili slovnú zásobu o nové anglické slovíčka.

      Mgr. Adela Antoliková

       

      Zdravý životný štýl -  správne stravovanie, šport, pohyb a všetko čo súvisí s tým, aby bol človek zdravý a cítil sa dobre si pripomenuli študenti III. AG na hodine ruského jazyka. Formou anketových otázok vyjadrili čo je správne a čo nesprávne pri dodržiavaní zdravého životného štýlu.

      Mgr. Viera Fedoriaková

       

      Starostlivosť o zdravie v súčasnosti so sebou prináša aj množstvo slov spojených s nutričnou hodnotou potravín. Spolu so žiakmi kvinty sme sa túto náročnú slovnú zásobu pokúsili spracovať, vysvetliť a pochopiť prostredníctvom zábavných a tvorivých aktivít.

      Mgr. Lenka Mikitová

     • Divadelné predstavenie
     • Na konci sveta, v dedinke učupenej v lone štítov, narodil sa zbojník, ktorý bohatým bral a chudobným dával, až kým ho zrada nepripravila o lásku aj o život.

      V piatok 19. 10. 2018 sa žiaci 1. AG, 2.AG a sexty zúčastnili na  divadelnom predstavení  v prešovskom divadle Jonáša Záborského – Nikola Šuhaj. Tento pôvodný slovenský muzikál, ktorý dýcha folklórom a diváka vtiahne do deja, zaujal  úžasným spevom, hereckými výkonmi,  zaujímavými efektmi a množstvom výnimočných kulís.

    • Riaditeľské voľno 29.10.2018
     • Riaditeľské voľno 29.10.2018
     • Riaditeľka Cirkevnej spojenej školy v Humennom oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje všetkým žiakom Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24, 066 01 v Humennom riaditeľské voľno dňa 29. októbra 2018.

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec
     • Naši žiaci sa vo štvrtok 18.10. o deviatej hodine pridali k deťom z viac ako 70 krajín sveta, ktoré sa zapojili do iniciatívy pápežskej nadácie ACN (Pomoc Cirkvi v núdzi) - Milión detí sa modlí ruženec. Cieľom tejto iniciatívy je spojiť modliace sa deti s úmyslom vyprosovať mier vo svete a pokoj v ľudských srdciach.

      Modlitbu žiakov v kaplnke i v triedach školy viedol v školskom rozhlase p. kaplán Michal Lacko. Ďalšia skupina žiakov sa pripojila k deťom z iných humenských škôl vo farskom Kostole Všetkých svätých. Tam modlitbe predsedal p. kaplán Štefan Kačmár, ktorý tiež pôsobí na našej škole.

      Pokoj vo svete je vzácny dar. Nech aj naša modlitba prispeje k jeho rozšíreniu, aby deti vo svete nemuseli prežívať utrpenie a bolesť vojnových konfliktov.

     • Jedinečnosť výučby matematiky na CSŠ v Humennom
     • Matematika môže byť zdrojom radosti. 

       

      Cirkevná spojená škola ako jediná v Humennom už tretí rok  na prvom stupni ZŠ vyučuje matematiku Hejného metódou a tiež aplikuje prvky tejto metódy u starších žiakov  II. stupňa.

       Ide o netradičný   spôsob vyučovania matematiky, založený na  12 princípoch   ako je napr.  budovanie schém, podporovanie samostatného uvažovania detí,  využívanie  reálnych  skúseností prostredníctvom zaujímavých prostredí :  autobus, cyklotrasa, krokovanie, parkety, či stavby z kociek.            

      Žiaci  počas hodín získavajú vlastný poznatok za pomoci učiteľa, ktorý sa stáva moderátorom a sprievodcom diskusií a zároveň im  pomáha prekonávať zbytočný strach z omylu.

      Metóda  rešpektuje aj  odlišné  úrovne žiakov  primeraným  spôsobom  a odlišnými výzvami.  V neposlednom rade vytvára  priestor pre spoluprácu  a poskytuje prelínanie tém , kde sa matematické  zákonitosti neizolujú, ale navzájom podporujú a dopĺňajú.

      Z našich  skúseností môžeme potvrdiť, že deti  na Cirkevnej spojenej škole,  vďaka aj tejto metóde, matematika  baví a prináša im radosť z vlastného objavovania schém i z hľadania súvislostí. Využívanie metódy na škole  si vyžaduje   adekvátne  zaškolenie učiteľov so získaním certifikátu, ktorý ich potom oprávňuje používať túto metódu na hodinách matematiky.

     • 16. október Svetový deň zdravej výživy na hodine nemeckého jazyka
     • Triedy Septima a IV. AG sa zapojili do aktivít v rámci zdravého životného štýlu pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy – 16. októbra.  Na rozšírenie slovnej zásoby skladali, priradzovali pravidlá zdravého životného štýlu. Nechýbalo ani zamyslenie nad vlastným spôsobom života – čím škodím svojmu zdraviu a ako to napraviť.

      sr. Sofia

     • Projekt Slnečná sústava – geografia V. ročník
     • Na hodinách geografie získavajú žiaci V. ročníka rôzne informácie o našej Zemi. Trom žiačkam sa podarili výnimočné projekty o Slnečnej sústave. Aj takto sa chceme Ivane Mihaľkovej, Diane Jeňovej a Katke Kováčovej poďakovať za ich snaživú prácu.

    • Drahí rodičia,milí žiaci a priatelia našej školy
     • Drahí rodičia,milí žiaci a priatelia našej školy
     • Aj Vy máte možnosť jednoduchým spôsobom podporiť našu školu a pre seba vyhrať zaujímavé ceny.

      Vopred ďakujeme za každý hlas a veríme v úspech.

     • Projekt „Plán mesta“
     • Na hodinách vlastivedy, výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania, žiaci III.A triedy vo vzájomnej spolupráci vytvorili projekt „Plán mesta“, za ktoré si zaslúžia pochvalu.

    • Úspešní vytrvalci
     • Úspešní vytrvalci
     • Dňa 5.10.2018 sa konalo Okresné kolo  v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ. Za príjemného počasia sa súťažilo v mestskom parku, bežecké trate boli situované okolo kaštieľa a amfiteátra.

      Naše súťažné družstvo v zložení Matúš Zlacký,Jozef Jenčík a Adam Kičina získalo 1.miesto.

      Adam Kičina sa navyše umiestnil v súťaži jednotlivcov na 2.mieste.

      Nech aj tento úspech povzbudí žiakov k rekreačnému behaniu a využívaniu voľného času.

     • Nemčina trochu inak
     • V stredu 3. októbra 2018 sme na hodinách nemčiny v triede Sexta, Septima a Oktáva privítali študentku z Nemecka. Elisa Hartmann pochádza z mesta Gütersloh so spolkovej republiky Nordrhein-Westfallen západného Nemecka. Elisa študuje odbor Nemecký jazyk ako cudzí jazyk  na univerzite v meste Leipzig v spolkovej republike Sachsen východného Nemecka.

      Súčasne aj vyučuje nemecký jazyk cudzincov v Nemecku, preto sme využili jej prítomnosť na našej škole, aby sme si obohatili svoje poznatky o Nemecku a precvičili konverzačné schopnosti. Nedostatky konverzácie v nemčine ako 2. cudzieho jazyka doplnila znalosť angličtiny. Vyučovacia hodina  v dvoch cudzích jazykoch  je pre nás stále veľkým prínosom. A aj Elisa sa naučila niektoré slová v slovenčine, ktoré sme porovnávali s nemčinou, čo sa jej veľmi páčilo. Dúfajme, že toto stretnutie zmotivovalo mnohých a povzbudilo k tomu, aby vo svojich znalostiach cudzích jazykov postupovali ďalej. Tešíme sa na ďalšie možné stretnutie. ☺

      Sr. Sofia

     • Sv. omša v školskej kaplnke
     • V našej škole každú stredu začiname deň sv. omšou v školskej kaplnke.

      Dnes 3.10. 2018 sv. omšu celebroval vdp. František Mariňák - dekan Farnosti Všetkých svätých.

      Tentokrát mali na starosti spevy, čítania a prípravu obetných darov žiaci 1. AG.

      Študenti v závere sv. omše zablahoželali otcovi dekanovi k jeho meninám a popriali mu, aby bol pre nás svetlom a vzorom.

     • Noc Výskumníkov
     • Posledný septembrový piatok sa obchodné centrum Optima v Košiciach zmenilo na stredisko vedy a žiaci CSŠ z Humenného mali možnosť byť na chvíľu jeho súčasťou.

      Piatok, 28. 9. 2018, sa žiaci CSŠ na Festivale vedy pod názvom Noc Výskumníkov stretli so slovenskými vedcami, ktorí na chvíľu opustili svoje pracovne a laboratóriá, aby poodhalili magický svet vedy. A tak sa dozvedeli, ako pohybovať loptičkou a strieľať na terč pomocou mozgovej činnosti, preverili svoje vedomosti o ľudskej krvi či pripravili vlastný preparát na sklíčku, vychutnali si vizualizáciu kozmických letov, horninový cyklus či pokusy s vákuom, ovládali malé roboty, súťažili s robotom v skladaní rubikovej kocky, videli zariadenie pracujúce na princípe vznášadla, technológiu leteckého 3D laserového skenovania zemského povrchu, vyskúšali si ovládanie bezpilotnej helikoptéry či lúštenie tajných hieroglyfov a veľa iného. Popoludní sa vrátili domov síce trošku unavení, ale plní dojmov a nových poznatkov a už teraz sa tešia, že ďalšieho ročníka festivalu vedy sa opäť zúčastnia.

     • Život farnosti
     • Dňa 25. septembra 2018 sme sa my, študenti oktávy, vybrali na potulky Sabinovom v rámci projektu Život farnosti.

      Okrem návštevy Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa, ktorý nedávno prešiel kompletnou rekonštrukciou a súčasťou ktorého je aj organ obrovských rozmerov, sme mali možnosť obdivovať a skúmať históriu mesta. Jednou zo zastávok bola aj expozícia k filmu Obchod na korze. Je to film na motívy novely spisovateľa Ladislava Grosmana (humenského rodáka).  Ako prvý česko-slovenský film získal cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (Oscar) za najlepší cudzojazyčný film v roku 1966. Ďalšou zo zastávok bola Bašta, ktorá bola v minulosti súčasťou hradieb mesta. V jej útrobách sme mali možnosť spoznať erby miest východného Slovenska a taktiež zistiť, ako vzniká kamenné drevo. Naše kroky smerovali aj na miestnu faru, kde sme navštívili pána kaplána Miroslava Lišku, ktorý sa našej návšteve potešil a srdečne nás privítal. Veľmi sa potešil aj pozvaniu na našu stužkovú slávnosť. Spoločne sme strávili príjemné chvíle, ktoré sme spestrili rozhovormi a spomienkami na predchádzajúce roky nášho štúdia. Kým sme opustili Sabinov, obdivovali sme krásy Piaristického lýcea, dnes považovaného za najvýznamnejšiu barokovú  pamiatku v meste, a tiež dva vedľa seba stojace evanjelické kostoly, jeden slovenský a druhý nemecký.

      Na chvíľu sme opustili školské lavice a spojili príjemné s užitočným. Dojmy z tohto dňa v nás zostanú ešte dlho a veríme, že hoci sme v maturitnom ročníku, tak to nebola naša posledná školská akcia.