• Štatút žiackeho parlamentu

    Cirkevná spojená škola,  Duchovičova 24, Humenné

     

    Úvodné ustanovenie

    1. Školský  parlament  tvorí  medzičlánok  medzi  žiakmi  a  učiteľmi. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno  - vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole , vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi , hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.
    2. Školským parlamentom vedieme žiakov k tomu , aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety , ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite , nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.
    3. Cieľom zriadenia žiackeho parlamentu ako dobrovoľného združenia, resp. záujmového útvaru, je naučiť žiakov verejne vystupovať , vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried , niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru,  samostatnosť ,tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.

     

    Článok 1

     Žiacky parlament

    1. Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom riaditeľa školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.
    2. Poslaním žiackeho parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole.
    3. Spolupracuje s vedením školy,  so žiakmi aj s učiteľmi školy.
    4. Zároveň spolupracuje so Študentským parlamentom CSŠ, Duchnovičova 24, Humenné

     

    Článok 2

    Sľub člena žiackeho parlamentu

     Sľubujem, že vždy budem konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na škole.  

    Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Ako člen parlamentu  budem zapájať svoju triedu do akcií školy a budem jej vždy odovzdávať pravdivé informácie zo zasadnutí Žiackeho parlamentu. Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom.

     

    Článok 3

    Organizácia žiackeho parlamentu

    1. Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci ZŠ – predsedovia a podpredsedovia  tried, ktorí sú volení priamou voľbou v kmeňovej triede školy. Predseda triedy, člen žiackeho parlamentu je volený vždy na jeden školský rok. Člena žiackeho parlamentu si volia žiaci 5. – 9. Ročníka a žiaci Príma- Kvarta.
    2. V prípade nespokojnosti s jeho  činnosťou má trieda právo ho odvolať a zvoliť si nového predsedu.
    3. Ak sa predseda triedy nezúčastní troch zasadnutí žiackeho parlamentu, ostatní členovia žiackeho parlamentu majú právo ho odvolať.
    4. Sídlom žiackeho parlamentu je Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24, 066 01 Humenné
    5. Žiacky parlament pracuje pod vedením učiteľov, vymenovaných do tejto funkcie riaditeľom školy.
    6. Žiacky parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.
    7. Parlament zasadá 1x do mesiaca.
    8. Miestom stretávania je spravidla aula, resp. iná učebňa po dohode s koordinátorom(učiteľom)  ŽP.
    9. Parlament si pozýva na svoje zasadnutia hosťa, ktorý im zodpovedá  na ich otázky. Hosťom môže byť okrem riaditeľa školy napr. výchovný poradca, koordinátor prevencie, resp. iní hostia (po vzájomnej dohode s koordinátorom ŽP).
    10. Žiackemu parlamentu bola pridelená nástenka. ŽP si volí (okrem iných) funkciu Referent na zverejňovanie informácií – 2 nástenkári, ktorí sa počas roka o nástenku starajú. Zverejňujú sa na nej otázky, ktoré sa chcú  žiaci opýtať učiteľov,  predsedov, p. riaditeľa. Nástenka umiestnená na 1. poschodí školy informuje o činnosti ŽP celú školskú komunitu.
    11. Na prízemí je umiestnená Schránka dôvery, kde majú žiaci možnosť vkladať otázky, ktoré by im mohli pomôcť vyriešiť spolužiaci pomocou žiackeho parlamentu, alebo riaditeľstvo školy.
    12. Žiacky parlament má možnosť využívať www. stránku školy (prepojenie na vlastnú stránku, ktorú pravidelne obnovuje spolu s povereným pedagógom). 

     

    Článok 4

    Zasadnutia žiackeho parlamentu

    1. Program rokovania žiackeho parlamentu zostavuje predseda žiackeho parlamentu spolu s koordinátorom parlamentu. Ostatným členom ho zverejňuje najmenej 2 dni dopredu prostredníctvom nástenky a webovej stránky.
    2. Počas každého rokovania sa vedie zápisnica (dátum rokovania, menný zoznam prítomných členov, pozvaných hostí,  program schôdze, prerokované problémy, návrhy, podnety, výsledky hlasovania), ktorú zapisuje člen ŽP v spolupráci s koordinátorom ŽP. Každá zápisnica bude prednesená a odovzdaná riaditeľovi školy.
    3. Členovia žiackeho parlamentu čakajú pred zasadnutím na pedagogický dozor na prízemí, resp. na dohodnutom mieste podľa pokynov koordinátora .
    4. Činnosť žiackeho parlamentu  sa bude riadiť podľa štatútu, ktorý bol vypracovaný koordinátorom ŽP a schválený členmi žiackeho parlamentu na 1. stretnutí ŽP.
    5. Zmena štatútu, resp. jeho doplnenie je možné vykonať na základe dohody s koordinátorom ŽP, po predložení riaditeľovi školy a schválení nadpolovičnou väčšinou členov ŽP.

     

    Článok 5

     Úlohy člena  žiackeho parlamentu

    1. Člen žiackeho parlamentu je povinný povedať všetko, čo sa dozvedel na parlamente na triednickej hodine vo svojej triede. Na triednickej hodine si po dohode s triednym učiteľom, učiteľkou dohodne pevne stanovený čas, ktorý bude na každej triednickej hodine využívať.
    2. Na každé zasadnutia si člen ŽP nosí zošit (slovník), do ktorého si zapisuje všetko, o čom sa na parlamente rokuje a rieši. Z druhej strany si píšu otázky svojich spolužiakov, ktoré chcú prediskutovať na parlamente.
    3. Zánik členstva v ŽP :

        a) vystúpením člena
        b) vylúčením člena z dôvodu neúčasti, alebo iného priestupku
        c) zánikom ŽP

    1. Člen  ŽP sleduje nástenku a  www stránku parlamentu.
    2. Zapája sa aktívne do činností a aktivít žiackeho parlamentu.
    3. Navrhuje a organizuje akcie žiackeho parlamentu.

     

     Článok 6

    Vlastnosti člena žiackeho parlamentu

    Vlastnosti člena ŽP

    1. dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v ŽP

    2. čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým

    3. organizačné schopnosti

    4. zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní

    5. rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov; schopnosť

        argumentácie a vedenia dialógu

    1. vedieť rešpektovať rozhodnutie väčšiny.

     

    Článok 7

     Práva a povinnosti žiackeho parlamentu

    1. Členovia ŽP sú volení na dobu jedného školského roku.
    2. Členovia žiackeho parlamentu si na 1. stretnutí volia
    • predsedu
    • podpredsedu
    • zapisovateľa
    • 2 kultúrnych referentov
    • 2 referentov pre zber štatistických údajov
    • 2 referentov na zverejňovanie informácií (web)
    1. Títo volení členovia ŽP tvoria výbor ŽP.
    1. Voľby prebiehajú verejne, priamym hlasovaním

    Súčasťou každého rokovania žiackeho parlamentu je riešenie pripomienok, ktoré získali členovia ŽP na triednických hodinách:

    • správanie žiakov
    • dochádzka
    • vzdelávacie výsledky
    • organizácia mimoškolských aktivít, súťaží a pod.
    • hodnotenie výzdoby a čistoty tried
    • návrhy na estetizáciu a čistotu školy
    • výsledky zberovej činnosti
    • iné návrhy a pripomienky na zlepšenie kvality a klímy školy
    • hodnotenie práce a plnenie plánu ŽP, ktorí si ŽP schválil na svojom zasadnutí.

     

    Článok 8

    Predseda žiackeho parlamentu

    1. Zasadnutie žiackeho parlamentu zvoláva jeho predseda, ktorý pripravuje v spolupráci s koordinátorom ŽP program zasadnutia.
    2. Predseda parlamentu má právo dvoch hlasov v prípade rovnosti hlasov.
    3. Mimoriadne zasadnutie  žiackeho parlamentu môže zvolať len predseda parlamentu, alebo vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov ŽP.
    4. Všetky podnety, pripomienky, návrhy prednesie predseda parlamentu spolu s koordinátorom riaditeľovi školy.
    5. Informácie získané počas zasadnutia s p. riaditeľom oznámi na ďalšom zasadnutí všetkým členom ŽP.
    6. Predseda žiackeho parlamentu má celkový prehľad o akciách, ktoré parlament pripravuje.
    7. V spolupráci s koordinátorom sa stará o propagáciu a cieľ Schránky dôvery.
    8. Predseda parlamentu v spolupráci s koordinátorom rozdeľuje úlohy súvisiace s konkrétnymi aktivitami jednotlivým členom ŽP.
    9. Predseda parlamentu v spolupráci s koordinátorom riadi aj jednotlivé príspevky určené na nástenku a na www stránku školy.
    10. Vedie členov ŽP k zodpovednému plneniu úloh a k aktivite.

     

    Článok 9

    Podpredseda žiackeho parlamentu

    1. Pomáha s vytváraním webovej stránky žiackeho parlamentu.
    2. Pomáha predsedovi žiackeho parlamentu s prípravou zasadnutí, tvorbou programu a s ďalšími aktivitami podľa požiadaviek koordinátora ŽP.
    3. V prípade neprítomnosti predsedu  parlamentu vedie zasadnutie parlamentu.
    4. Pripravuje príhovory na zhodnotenie činnosti parlamentu, prípadne na povzbudenie členov ŽP do plnenia svojej funkcie.

     

    Článok 10

    Zapisovateľ žiackeho parlamentu

    1. Zapisovateľ pripravuje v spolupráci s koordinátorom prezenčné listiny a eviduje dochádzku členov ŽP na zasadnutiach.
    2. V spolupráci s koordinátorom ŽP vypracuje zápisnicu v zmysle bodov programu, ktorý mu predkladá predseda.
    3. Vypracovanú zápisnicu predkladá na podpis predsedovi a koordinátorovi ŽP na overenie a zápisnicu archivuje.
    4. Zápisnicu v elektronickej podobe posiela riaditeľovi školy.

     

    Článok 11

    Kultúrny referent žiackeho parlamentu

    1. Kultúrny referent žiackeho parlamentu spolupracuje s PK (metodické orgány školy) a zabezpečuje spoluprácu ŽP pri realizácii aktivít a podujatí v kompetencii týchto metodických orgánov.
    2. Zabezpečuje informačný materiál o kultúrnych, zábavných, športových a iných podujatiach školy na nástenku ŽP.
    3. Pripravuje podklady z kultúrnych akcií školy za účelom zverejnenia na webovej stránke školy.

      

    Článok 12

    Referent pre zber štatistických údajov

    1. Referent žiackeho parlamentu pre zber údajov spolupracuje s triednymi učiteľmi, od ktorých zbiera údaje o dochádzke a priemery dosiahnutých vých.- vzd. výsledkov.
    2. Údaje spracúva s predsedom ŽP a s koordinátorom ŽP do grafov a vyhodnotenie odovzdá referentovi na zber informácií, ktorý ich zverejní na nástenke.

     

    Článok 13

    Referent na zverejňovanie informácií

    1. Referent na zverejňovanie informácií prostredníctvom nástenky (nástenkár žiackeho parlamentu) má na starosti obnovovanie nástenky umiestnenej na  školskej chodbe.
    2. Pravidelne sa stará o vzhľad nástenky a o aktualizáciu jej obsahu na základe informácií a materiálov, ktoré si zabezpečuje od členov ŽP.
    3. Nástenkár žiackeho parlamentu úzko spolupracuje s predsedom parlamentu a koordinátorom ŽP, ktorí posúdia podobu a obsah informácií a dajú súhlas na zverejnenie.

     

    Článok 14

    Záverečné ustanovenia

     Štatút žiackeho parlamentu je povinný rešpektovať každý člen ŽP.

    Štatút žiackeho parlamentu sa môže meniť a dopĺňať v zmysle bodu 5, Čl. 4 a na základe uznesenia ŽP formou dodatku.

    Tento Štatút žiackeho parlamentu bol schválený na zasadnutí ŽP dňa ........................... a týmto dňom vstupuje do platnosti.

    Koordinátor: Mgr. Anna Kavčaková