• Pozvánka na súťaž – „... A SLOVO BOLO U BOHA...“
     • Pozvánka na súťaž – „... A SLOVO BOLO U BOHA...“
     • Propozície a organizačné pokyny k súťaži

       

                  V súlade s propozíciami, ktoré k ekumenicky ponímanej súťaži v prednese kresťanskej poézie a prózy vydal hlavný organizátor – Združenie katolíckych škôl Slovenska, Spojená škola Sv. Rodiny v Bratislave – uskutoční sa pre východné časti Prešovského a Košického kraja krajské kolo súťaže

       

                                                    dňa  6. decembra 2019 (piatok),

                                                    so začiatkom o 9.00 hod. sv. omšou

          v kaplnke   Cirkevnej  spojenej  školy,

         Duchnovičova  24, 066 01  Humenné

       

      Súťaž v prednese kresťanskej literatúry sa delí na prednes:

      a,  kresťanskej poézie

      b,  kresťanskej  prózy

       

      Súťažiaci sú rozdelení do piatich kategórií:

                  1. kategória –  1. a 2. ročník ZŠ

                  2. kategória –  3. a 4. ročník ZŠ

                  3. kategória –  5. a 6. ročník ZŠ a 1. ročník  osemročných gymnázií

      4. kategória –  7. a 9. ročník ZŠ a 2., 3., 4. ročník  osemročných gymnázií

                  5. kategória –   stredné školy

       

       

            Z každej kategórie  prvý v poradí postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa  uskutoční  21. 3. 2020 a bude sa konať  v Spojenej škole sv. Rodiny na Gercenovej 10 v Bratislave.

            Z organizačných dôvodov prosíme, aby ste  najneskôr do 30. novembra 2019 poslali na adresu školy (poštou alebo e-mailom)  priloženú prihlášku, ku ktorej je potrebné pripojiť počítačom prepísaný text.

      Podrobnejšie informácie nájdete  v Hodnotiacich kritériách umeleckého prednesu.

           Zároveň  prosíme pedagógov, aby sa prihlásili ako členovia  o prácu v porote. Spoločne tak zabezpečíme objektívne hodnotenie výkonov súťažiacich. Svoju účasť v porote potvrďte emailom do 30. novembra 2019. Vopred ďakujeme za spoluprácu.

             Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.

            

              Tešíme sa na stretnutie a ostávame s pozdravom

       

                                                                                  Mgr. Marianna Harvanová

                                                                                           riaditeľka školy

       

       

      Kontakt: PhDr. Daniela Hojdanová   mobil: 0918 964 998

                      CSŠ  057/7752732               e-mail: aslovobolo@csshe.sk

     • Karneval všetkých svätých
     • Dnes našu škôlku navštívili rôzny svätí: sv, Mikuláš, sv. Alžbeta, anjeli ale aj Ježiš s Pannou Máriou a mnohí ďalší. Skutočná radosť ako v nebi sa prejavila najmä pri spoločnom tanci a súťažiach, ale aj pri nebeskom pohostení. 

     • Máme majsterku okresu!
     • V piatok 25. októbra v Humennom prebehli Školské majstrovstvá okresu v šachu ZŠ 2019/2020. Organizovala ich nezisková organizácia Šachy Reinter n.o.
      K šachovniciam zasadlo 44 účastníkov, 30 chlapcov a 14 dievčat, aby sa pobili o miestenky na krajské kolo tejto postupovej súťaže.
      Majsterkou okresu sa stala naša Barborka Kridlová !

      CSŠ skončila na peknom 2.mieste v súťaži družstiev. Reprezentovali nás: Barborka Kridlová, Adam Debrecényi, Ján Balogáč, Dominik Hančár, Daniel Velich, Dávid Bača, Jožko Potocký a Anton Kuľha. Blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu.

      Barborke budeme držať  palce na Majstrovstvách kraja.

      http://chess-results.com/tnr483058.aspx?lan=4
      http://chess-results.com/tnr483063.aspx?lan=4

     • OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA
     • Riaditeľka školy udeľuje všetkým žiakom školy riaditeľské voľno na utorok 29.
      októbra 2019 z organizačných dôvodov.

     • Praktická matematika
     • Matematika, to nie sú len „suché“  fakty, ktoré kedysi a ktosi pred stáročiami objavil. Je to niečo, čo nás môže prekvapiť a potešiť aj teraz. Žiaci kvarty si na hodine matematiky priblížili múdrosť a praktickosť starých Egypťanov a Indov. Pomocou povrázku a uzlíkov vytvorili pravouhlý trojuholník, ktorý využili pri overovaní kolmosti stien triedy na podlahu. Aj Pytagorova veta nie je len suchá poučka. Pomocou farebných geometrických útvarov a ich správneho umiestnenia žiaci vyvodili jej znenie a dokázali jej platnosť.

      Mgr. Katarína Lichmanová

     • Implementácia finančnej gramotnosti vo vyučovaní matematiky
     • Študenti sexty a II.AG si počas posledných hodín matematiky rozšírili svoje vedomosti a  zručnosti v oblasti miezd, úverov a reklamy. 

      Porovnali sme brigádnické zmluvy s požiadavkami na bežnú pracovnú zmluvu. Prečo sa suma na účte líši od sumy uvedenej v pracovnej zmluve? Aký je rozdiel medzi superhrubou, hrubou a čistou mzdou? Na čo, ako budúci podnikateľ musím myslieť pri vyplácaní miezd svojim zamestnancom? Viem si vypočítať výšku čistej mzdy?

      Základné pojmy z bankovníctva sme aplikovali pri riešení úloh na jednoduché a zložené úrokovanie. V súčasnosti sa mnohí dostávajú do finančných problémov práve nevhodným výberom finančných produktov. Študenti si pomocou online kalkulačiek bankových a nebankových spoločností zistili, čo si v prípade výberu úveru všímať.

      To, že reklama má veľký vplyv vieme. Skutočne sa z reklamy dozvieme to, čo pri výbere vhodného úveru/pôžičky má asi najväčší význam pre žiadateľa?

      Neodmysliteľnou súčasťou nášho objavovania a bádania bola práca v skupinách, práca s tabletami/PC, rovesnícke a kooperatívne učenie. Osvojené vedomosti prezentovali študenti pri riešení úloh a pri tvorbe projektu. V rámci pripravovaného Týždňa vedy a techniky študenti odprezentujú svoje projekty.

      Mgr. Katarína Lichmanová

     • Stretnutie so starými rodičmi
     • Žiaci  prostredníctvom milej výstavky  zaujímavých predmetov od  svojich starých, ale aj prastarých rodičov si mohli  konkrétne priblížiť  život v minulom storočí. Svoju lásku a úctu by  tiež radi  vyjadrili  starým rodičom na spoločnom stretnutí v školskej jedálni 28. 10. 2019 o 15 : 30 hod., ktoré bude spojené aj  so zdravým občerstvením od  našich babičiek. Všetci sa tešíme na spoločné stretnutie !   

     • Októbrové aktivity na I. stupni
     • Jesenný mesiac október je mesiacom mnohých príležitosti,  farieb i plodov našich záhrad a sadov, ale aj úcty k Ružencovej Panne Márie,

       či úcty voči našim starým rodičom.

     • Zdravá výživa
     • Ako má vyzerať náš  jedálniček? A čo prospieva nášmu zdraviu alebo mu  škodí?  To všetko sa mohli žiaci dozvedieť aj z prednášky p. Lobovej s RÚNZ. Štvrtáci  si  mohli  vyskúšať aj  prístroj na meranie tuku.  

     • Návšteva predškolákov z MŠ Osloboditeľov
     • V rámci  vzájomnej spolupráce, počas tohto mesiaca, sme privítali  na našej škole zvedavých a odvážnych škôlkárov, ktorí si mohli vyskúšať netradičnú hodinu matematiky, ale aj vypočuť milé básne svojich starších kamarátov. Vďaka výstavke pri príležitosti úcty k starším na chodbe  spoznali predmety, ktoré používali  ich prastarí rodičia.

      Na záver v školskej čajovni ich čakalo chutné a zdravé prekvapenie od študentiek z Tercie. 

     • Milan Rastislav Štefánik - Rovesnícke vyučovanie
     • Žiaci z kvarty na hodine dejepisu odprezentovali život M. R. Štefánika svojim rovesníkom z IX.A. Obidve triedy sa veľa naučili, zabavili sa a odniesli si plno zážitkov.

      Žiaci kvarty

     • Mini-šarkaniáda
     • Deti materskej škôlky si vyrobili svoje vlastné šarkany, ktoré sme si spoločne púšťali na školskom dvore.

     • Krajská prehliadka vedecko - technických projektov AMAVET 2019
     • Festival vedy a techniky AMAVET je súťažnou prehliadkou vedecko - technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú výskumno - vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie.

      Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov, či vysokoškolských pedagógov.

      Dňa 18.októbra 2019 sa uskutočnilo krajské kolo pre Prešovský a Košický kraj v Prešove.

      Našu školu reprezentovali mladé výskumníčky z kvarty Katka Bačovčinová a Barbara Kerekaničová v odbore chémia.

      Svoju prácu budú prezentovať aj na našej škole v rámci Týždňa vedy a techniky.

     • Tercia - trhy - Deň zdravej výživy
     • Dni zdravej výživy zakončili žiaci tercie ozaj perfektne. Ukázali nielen svoju zručnosť, ale aj angažovanosť a výbornú obsluhu. Pripravili si zdravé maškrty v podobe čerstvej ovocnej výživy,  ovocných pohárikov či originálnych homemade levanduľových sušienok a mnohých iných dobrôt. Všetkým zdravým maškrtám vymysleli navyše aj originálne názvy. Ochutnali ste Chrumkavé šťastie, Útok makom či Fialovú dúhu?

     • Modlitba sv. ruženca v nemeckom jazyku
     • Október je mesiac zasvätený Panne Márii spojený s modlitbou sv. ruženca. Aj trieda Príma sa zapojila do modlitby sv. ruženca, trocha netradične, v nemeckom jazyku. Takto sme spojili duchovnú jednotu so všetkými, ktorí sa modlia sv. ruženec, aj s nácvikom jazykových zručností začiatočníkov v druhom cudzom jazyku.

      sr. Sofia

     • Deň zdravej výživy ´The World Food Day´
     • Deň zdravej výživy si pripomenula aj trieda VIII. A na anglickom jazyku rôznymi aktivitami. V dotazníku sme sa otestovali, či vedú zdravý životný štýl. Následne sme diskutovali a zostavili ideálnu pyramídu jedla ´Food Pyramid´.

      Mgr. Antoliková

     • Milión detí sa modlí ruženec 2019
     • “Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.” (sv. páter Pio)
      Aj naši žiaci a študenti sa dnes o 9:00 pripojili k deťom po celom svete modlitbou ruženca. Jednotlivé
      desiatky sa pod vedením vdp. kaplána Petra Fogaša predmodlievali deti zo škôlky a 1. stupňa ZŠ. Cez
      školský rozhlas sa v modlitbe zjednotila celá škola. Spoločne sme prosili za väčšiu horlivosť pri šírení
      Kristovho evanjelia a za misie vo svete.