• Zelená sobota
     • Zelená sobota
     • Nádherné popoludnie prežité v krásnej slnkom zaliatej prírode. Ďakujeme Bohu za počasie a krásne spoločenstvo rodičov, učiteľov i detí. Špeciálna vďaka Lucii a Ondrejovi Potockým za  všetky prekvapká po ceste.
      Super !!!   Fotogaléria

    • Aktivity ku Dňu Zeme
     • Aktivity ku Dňu Zeme
     • Deň Zeme, ktorý je každoročne celosvetovo vyhlásený na 22. apríl, naša škola oslávila aj tento rok  V tento deň sa na celom svete konajú rôzne podujatia, ktorých cieľom je pripomenúť krehkosť našej planéty. Aj Cirkevná spojená škola v Humennom sa zapája do rôznych aktivít, ktorými vyjadruje svoje presvedčenie, že jej osud našej  planéty nie je ľahostajný.

      Deň Zeme si študenti Oktávy pripomenuli prostredníctvom prezentácie svojej spolužiačky. Prezentácia bola zameraná na problémy dnešnej doby, akými sú nepochybne znečisťovanie životného prostredia, globálne otepľovanie, zemetrasenie, potopy, požiare.. Druhá polovica hodiny sa niesla v duchu piesne "Earth song" známeho speváka Michaela Jacksona, nesúcou hlboký odkaz, o strašnej vízii zničenej Zeme, ktorú sme si dostatočne nevážili.. a aj o tom, že aj napriek tomu sa dažďové pralesy stále vo veľkom vyrubujú a slony sa zabíjajú pre kly...     Fotogaléria      Dňa 22. apríla žiaci Tercie tvorili projekty s aktuálnymi environmentálnymi témami. Vyhľadávali informácie na internete a v časopisoch nielen o stave životného prostredia vo všeobecnosti, ale aj o konkrétnych otázkach týkajúcich sa nášho blízkeho okolia. V dňoch 26. a 27. apríla za účasti amerického lektora Jonathana Gerkina žiaci prezentovali svoje projekty s názvami Znečistenie, Globálne otepľovanie, PCB a trojuholník smrti, Odlesňovanie, Smog, Záplavy... Všetky práce boli na veľmi dobrej úrovni. Najzaujímavejším rozprávaním v rámci témy bola osobná skúsenosť p. Jonathana Gerkina s hurikánmi v jeho krajine a ich dopade na životné prostredie.        Fotogaléria

      Študenti oktávy na hodine anglického jazyka pri príležitosti Dňa Zeme hovorili o najpálčivejších globálnych problémoch dneška, akými sú environmentálne problémy, chudoba a ekonomická nestabilita, rast populácie, nerešpektovanie ľudských práv, vojnové konflikty atď.     Fotogaléria

      Žiaci 8. a 9. ročníka čítali a diskutovali o organizácii Greenpeace. Dozvedeli sa, za čo bojuje, aké má ciele, v ktorých krajinách má zastúpenie.

      Deň Zeme si žiaci v kvarte pripomenuli kvízom o jeho histórii zameranom na rozvoj posluchových zručností a prácou v skupinách, zameranou na rozvoj čitateľských a komunikatívnych schopností v anglickom jazyku. V rámci environmentálnych štúdií zisťovali pôvod a využitie jednej z najzákladnejších surovín v priemysle, ktorou je ropa. Informácie, ktoré získali z rôznych zdrojov zhrnuli do projektov, ktoré následne prezentovali pred svojimi spolužiakmi.  
      PaedDr. Mária Čiefová    Fotogaléria
       

     • O Z N A M
     • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna
      Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24 v Humennom, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom CSŠ v Humennom dňa 5. 5. 2016 riaditeľské voľno z dôvodu slávenia 25. výročia katolíckych škôl.
      Mgr. Matúš Bartko, PhD. , riaditeľ školy

       

      Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna pre IV.AG a Oktávu

      Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24 v Humennom, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje študentom IV.AG a Oktávy dňa 12. 5. 2016 riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia prijímacích skúšok pre šk. rok 2016/17.

      Mgr. Matúš Bartko, PhD. , riaditeľ školy

       

    • Deň Zeme na hodinách nemeckého jazyka
     • Deň Zeme na hodinách nemeckého jazyka
     • Dňa 22. apríla sme si aj na hodinách nemeckého jazyka pripomenuli Deň Zeme, aby sme nezabudli, že stále je pre nás pokladom. Preto je tu výzva na ochranu všetkého, čo nám ľuďom ponúka ako dar – rastliny, zvieratá, lesy, vzduch, pôdu, vodu...Aktivitami, úlohami, projektmi sme si zopakovali a upevnili slovnú zásobu k tejto aktuálnej téme a zamysleli sa nad ochranou životného prostredia. Tak chráňme našu Zem nielen v tento deň a nezabúdajme, že Zem ja náš poklad...smiley
      sr. Sofia                     fotogaléria

     • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky
     • Aj v tomto školskom roku organizujeme bezplatné prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky pre žiakov 9. ročníka ZŠ, ktorí podali prihlášku na prijímacie skúšky pre šk. rok 2016/2017 konané na našej škole. V úvodnej časti kurzu budú zároveň predstavené informácie o štúdiu na našom gymnáziu. Záujem o kurzy je potrebné nahlásiť prostredníctvom formulára: http://goo.gl/forms/kMc8al24O1  .

      Gymnázium 4-ročné štúdium - pre žiakov 9. ročníka ZŠ

      Miesto: aula školy (prízemie pri kaplnke) - 3.- 4. máj 2016
      Čas: 14.00 hod.
      Prípravné kurzy sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

      Matematika  

      RNDr. S. Krempaská

      3.5.2016

      Slovenský jazyk a literatúra

      Mgr. B. Osová 

      4.5.2016      Cieľ kurzu:
      V čase intenzívnych príprav na prijímacie skúšky umožniť žiakom 9.ročníka  základnej školy:

      • overiť si svoje vedomosti v predmetoch prijímacích skúšok
      • zopakovať si najdôležitejšie tematické celky učiva základnej školy s upozornením na javy, v ktorých žiaci robili chyby pri testovaní na prijímacích skúškach.

       

    • KRAJSKÉ KOLO BIBLICKEJ SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY
     • KRAJSKÉ KOLO BIBLICKEJ SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY
     • V dňoch 12. a 13. apríla 2016 sa niektorí žiaci našej školy zúčastnili gréckokatolíckeho krajského – Archieparchiálneho kola Biblickej súťaže a olympiády v Prešove. 12. apríla súťažili žiaci v B. kategórii (3.-4.ročník) a 13. apríla súťažili v I. kategórii žiaci druhého stupňa ZŠ. Program súťaže i olympiády začal v kaplnke Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove, kde sa účastníci spolu s pomocným biskupom Prešovskej archieparchie Mons. Milanom Lachom pomodlili Moleben k blahoslavenému biskupovi P.P. Gojdičovi, OSBM. Potom nasledovala samotná súťaž víťazov z dekanátnych kôl, kde okrem svojich vedomostí, tento rok z Lukášovho evanjelia a starší žiaci aj z Prvej knihy Samuelovej, hereckých schopností a zručností (taktiež pri starších žiakoch) , si účastníci otestovali aj svoje schopnosti pracovať v tímoch. Všetkým účastníkom biblickej súťaže i olympiády blahoželáme a prajeme veľa chuti a nadšenia do ďalšieho poznávania Božieho slova. 

      Výsledky:

      I.stupeň ZŠ

      B. kategória:  /K. Surničinová – IV.A, L. Rusnáková – IV.A, P. Vasiľková – III.A/ - 9. miesto zo 16. družstiev

      II.stupeň ZŠ/ I. stupeň osemročných gymnázií

      1. kategória:  /F. Zlacký - SEKUNDA, V. Chalachanová - TERCIA, R. Šambronská - KVARTA/- 5. miesto z 15. družstiev

      Mgr. Chalachanová      Fotogaléria

     • Biologická olympiáda – Poznaj a chráň!
     • Dňa 12. apríla 2016 sa žiaci našej školy, Matilda Folentová  (Kvarta) a Michal Piroščák (Príma) zúčastnili už 50. ročníka okresného kola biologickej olympiády v CVČ Dúha v Humennom.
      Matilda súťažila v kategórii botanika, Michal sa popasoval s úlohami zo zoológie. Obaja podali veľmi dobré výkony, Matilda v spomínanej kategórii obsadila krásne 2. miesto. Obom súťažiacim srdečne blahoželáme a želáme im veľa síl nielen v spoznávaní prírody, ale taktiež aj do ďalšieho štúdia.
      Mgr. Lenka Kosťunová

     • Jana z Arku
     • Jana z Arku - Obrázok 1V pondelok 11.4. 2016 sme sa my, žiaci oktávy a IV. AG, zúčastnili na  divadelnom predstavení v prešovskom divadle Jonáša Záborského - Jana z Arku. Tento slovenský muzikál nás zaujal  úžasným spevom, hereckými výkonmi a najmä zaujímavými efektmi a množstvom výnimočných kulís, ktoré obohatili scénu a vytvárali celkový efekt predstavenia. V muzikáli o panne Jane, ktorá oslobodila Francúzsko spod nadvlády Angličanov a Burgunďanov, prevládali kresťanské motívy. Muzikál na nás zanechal pozitívny dojem. A  dejepisári tajne dúfajú, že aj táto skúsenosť im pomôže na maturitnej skúške pri 100-ročnej vojne.

     • ...a Slovo bolo u Boha
     • ...a Slovo bolo u Boha - Obrázok 1Aj tento rok sme sa zapojili do výtvarnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha...Našu školu reprezentovali viaceré výtvarné diela našich žiakov a študentov. Najúspešnejšou sa stala Klárka Čiefová z tercie, ktorá vyhrala - Cenu žiakov SŠ Svätej Rodiny. Téma práce - Boh, človek a príroda – v činnosti sv. Františka z Assisi a súčasného sv. otca Františka.
       

      ...a Slovo bolo u Boha - Obrázok 2

       

       

       

    • Noc čítania Biblie
     • Noc čítania Biblie
     • Aj v tomto roku sa naša škola CSŠ v Humennom zapojila do projektu: "Noc čítania Biblie". Žiaci štvrtého ročníka spolu so sestrou Danielou Kapkovou na 4 hodinách KNB pracovali na projektoch. Žiaci si mohli zvoliť ľubovoľnú tému ako chcú projekt uskutočniť a sr. Daniela ich usmerňovala.
      Noc čítania Biblie sme začínali detskou sv. omšou, v školskej kaplnke, ktorú celebroval p. kaplán Miroslav Liška. Deti po sv. omši svojim rodičom predstavovali svoje projekty. Vzácne bolo, že sa do niektorých projektov zapájali celé rodiny.  Po predstavení projektov sme sa posilnili spoločnou večerou. Po večeri sme sa rozdelili do troch skupín, v ktorých deti plnili určené úlohy na tému MILOSRDENSTVA. Po splnení úloh sme sa presunuli do kaplnky a čítali sme Božie slovo = tri podobenstvá o milosrdenstve. Po krátkej modlitbe sme sa pripravili na odpočinok.
      Vďaka patrí vychovávateľke Márii Debrecényiovej a žiakom zo študentského parlamentu a pomocným animátorom, ktorí asistovali deťom pri plnení úloh a túto noc zvládli pekne a pokojne. Tešíme sa aj na budúci rok.
      Fotogaléria

    • Zápis do 1. ročníka ZŠ
     • Zápis do 1. ročníka ZŠ
     • V týchto dňoch aj na našej škole prebieha zápis do 1. ročníka, ktorý potrvá do 30. apríla 2016.
      4. a 5. apríla to však bolo o niečo slávnostnejšie, pretože budúcich prváčikov pri vchode očakávali Pipo a Tipo /veselé postavičky školy/ a tiež učitelia I. stupňa. Prvé obavy zo školy malým zvedavcom pomohli prekonať ich starší spolužiaci, ktorí ich sprevádzali a posmeľovali pri plnení úloh. Pri práci s pracovným listom, pri počítači, ale aj iných úlohách ukázali svoju šikovnosť, snaživosť a tiež nadanie byť zrelými žiakmi. Aj naši malí prváci mohli ukázať, ako sa im darí v škole vo svojom  krátkom  a milom programe.
      Šikovní  predškoláci si domov odniesli malé darčeky a pamätný list spolu s “kockou lásky“. Tá je tiež jedným z výchovných  prostriedkov na I. stupni našej školy a učí deti tolerancii, úcte a láske k blížnemu.
      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám prejavili dôveru, veríme, že spolu dokážeme im dať dobrú výbavu do života. Na budúcich prvákov sa už teraz  veľmi tešíme !
      Fotogaléria

    • Pozvánka - Rodičovské združenie
     • Pozvánka - Rodičovské združenie
     • Milí rodičia,
      pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 

      14. apríla 2016 o 15.30 hod.
      v jednotlivých triedach.

    • ,,Umenie robí život krajším.“
     • ,,Umenie robí život krajším.“
     • Za umením vycestovali 1. apríla aj  žiaci kvarty -  navštívili Múzeum moderného umenia  Andyho Warhola v Medzilaborciach. Múzeum prezentuje unikátne dielo Andyho Warhola tematicky orientované takmer na celoživotnú tvorbu umelca, ale taktiež aj diela súčasných domácich a zahraničných umelcov. Žiaci mali možnosť nazrieť do troch  stálych expozícií diel Andyho Warhola. Súčasťou expozícií boli aj napríklad  autentická košieľka, v ktorej boli pokrstení   Andy a jeho bratia, ale aj Andyho fotoaparát, magnetofón či slnečné okuliare. Žiaci sa tak obohatili o nové poznatky z moderného umenia.
      Fotogaléria

    • Múdre hlavičky na Cirkevnej spojenej škole
     • Múdre hlavičky na Cirkevnej spojenej škole
     • V marci sa štyri najodvážnejšie materské škôlky z Humenného zúčastnili súťaže  „ Hľadáme múdre hlavičky“ organizovanej našou školou. Pre 4 najšikovnejších z každej škôlky boli pripravené úlohy, ktoré mali preveriť ich pozornosť, predstavivosť, logické myslenie a matematické schopnosti. Spolu so súťažou prebiehalo zábavné dopoludnie s „Hravou angličtinou“, ktorého sa zúčastnili ostatné deti a prebiehalo pod vedením Mgr.Martiny Bartkovej vo veľkej telocvični. Naše kuchárky im pripravili chutný čaj. 
      Výsledková listina:

      Titul „Múdra hlavička“ získali

      1.miesto - Alex Sivák (MŠ Tyršova)

      2.miesto – Domonik Jenčík (MŠ Duchnovičova)

      3.miesto – Matias Mastiľak (MŠ Osloboditeľov)

      Prví traja si odniesli diplom, medailu, vecnú cenu so sladkosťou a ,dúfame, aj chuť po  vedomostiach. Každý škôlkar dostal sladkú odmenu. Ďakujeme MŠ Duchnovičova, MŠ Lesná, MŠ Osloboditeľov a MŠ Tyršova za účasť a spoluprácu  pri „Hľadaní múdrych hlavičiek“ a šiestim študentom II.AG za pomoc.
      Fotogaléria

     • Prečo študovať na 8-ročnom gymnáziu?
     • Prihláška na osemročné štúdium  
      Každý rodič chce, aby jeho dieťa študovalo v dobrom, tvorivom a pozitívnom prostredí. 8-ročné gymnázium Cirkevnej spojenej školy na ulici Duchnovičova 24 je jedinou školou svojho druhu v okrese Humenné. Ponúka vzdelávanie žiakom, ktorí dosahujú veľmi dobré študijné výsledky. Rozvíja ich a podporuje.
      Aj preto študenti kvarty (rovnaký ročník ako deviataci ZŠ) dosiahli v tohtoročnom testovaní Komparo prestížne výsledky. Zaradili sa medzi 2% najúspešnejších riešiteľov zo slovenského jazyka a literatúry a medzi 10% najlepších z matematiky. Kompara, ktoré je predprípravou na Testovanie 9, sa zúčastnilo 18918 žiakov zo 724 škôl na Slovensku.
      Vzdelávanie v 8-ročnej forme ponúka vyrovnané prostredie pre žiaka. V triede sú veľmi šikovní, nadaní žiaci na rovnakej úrovni. Učiteľ nepracuje so skupinami žiakov od slabo prospievajúcich po mimoriadne talentovaných, ale trieda je homogénna.
      Od začiatku prvého ročníka sa vyučujú 2 cudzie jazyky, čo po úprave štátneho vzdelávacieho programu na základných školách už nie je. Pri vyučovaní anglického jazyka navyše používame metódu CLIL - implementáciu cudzieho jazyka na iných vyučovacích hodinách – preto má toto gymnázium blízko k niektorým prvkom bilingválneho štúdia. V škole je aj dostatok záujmovej činnosti a v nemalej miere podporujeme aj šport.
      Ak chcete, aby sa vaše dieťa vzdelávalo moderne a v priateľskej atmosfére, potvrďte do 10. 4. 2016 prihlášku vo  vašej kmeňovej škole. Prijímacie skúšky na 8-ročné gymnázium robia žiaci 5. ročníka.

      Viac informácií na gymazshe.edupage.org.