Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Britská a americká literatúra BAL
Cvičenia z matematiky CVM
Čitateľská gramotnosť CGT
Dejepis DEJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Katolícke náboženstvo KNB
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Matematika MAT
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rímskokatolícke náboženstvo RMK
Ruský jazyk RUJ
Seminár z anglického jazyka SAJ
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky SEN
Seminár z matematiky SEM
Seminár z nemeckého jazyka SNJ
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry SSJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
Správanie Spr
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Umenie a kultúra UKL
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
    Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
  • sekretariát : +421 057 /775 2732
    riaditeľ : +421 057 /775 0655
    vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa