• Prípravné kurzy na prijímacie skúšky

  Aj v tomto školskom roku organizujeme bezplatné prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky pre žiakov 9. ročníka ZŠ, ktorí podali prihlášku na prijímacie skúšky pre šk. rok 2016/2017 konané na našej škole. V úvodnej časti kurzu budú zároveň predstavené informácie o štúdiu na našom gymnáziu. Záujem o kurzy je potrebné nahlásiť prostredníctvom formulára: http://goo.gl/forms/kMc8al24O1  .

  Gymnázium 4-ročné štúdium - pre žiakov 9. ročníka ZŠ

  Miesto: aula školy (prízemie pri kaplnke) - 3.- 4. máj 2016
  Čas: 14.00 hod.
  Prípravné kurzy sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

  Matematika  

  RNDr. S. Krempaská

  3.5.2016

  Slovenský jazyk a literatúra

  Mgr. B. Osová 

  4.5.2016



  Cieľ kurzu:
  V čase intenzívnych príprav na prijímacie skúšky umožniť žiakom 9.ročníka  základnej školy:

  • overiť si svoje vedomosti v predmetoch prijímacích skúšok
  • zopakovať si najdôležitejšie tematické celky učiva základnej školy s upozornením na javy, v ktorých žiaci robili chyby pri testovaní na prijímacích skúškach.

   

 • Zelená sobota

  Nádherné popoludnie prežité v krásnej slnkom zaliatej prírode. Ďakujeme Bohu za počasie a krásne spoločenstvo rodičov, učiteľov i detí. Špeciálna vďaka Lucii a Ondrejovi Potockým za  všetky prekvapká po ceste.
  Super !!!   Fotogaléria

 • Duchovná obnova zamestnancov CSŠ v Poľsku, po stopách svätého otca Jána Pavla II.

 • Aktivity ku Dňu Zeme

  Deň Zeme, ktorý je každoročne celosvetovo vyhlásený na 22. apríl, naša škola oslávila aj tento rok  V tento deň sa na celom svete konajú rôzne podujatia, ktorých cieľom je pripomenúť krehkosť našej planéty. Aj Cirkevná spojená škola v Humennom sa zapája do rôznych aktivít, ktorými vyjadruje svoje presvedčenie, že jej osud našej  planéty nie je ľahostajný.

  Deň Zeme si študenti Oktávy pripomenuli prostredníctvom prezentácie svojej spolužiačky. Prezentácia bola zameraná na problémy dnešnej doby, akými sú nepochybne znečisťovanie životného prostredia, globálne otepľovanie, zemetrasenie, potopy, požiare.. Druhá polovica hodiny sa niesla v duchu piesne "Earth song" známeho speváka Michaela Jacksona, nesúcou hlboký odkaz, o strašnej vízii zničenej Zeme, ktorú sme si dostatočne nevážili.. a aj o tom, že aj napriek tomu sa dažďové pralesy stále vo veľkom vyrubujú a slony sa zabíjajú pre kly...     Fotogaléria



  Dňa 22. apríla žiaci Tercie tvorili projekty s aktuálnymi environmentálnymi témami. Vyhľadávali informácie na internete a v časopisoch nielen o stave životného prostredia vo všeobecnosti, ale aj o konkrétnych otázkach týkajúcich sa nášho blízkeho okolia. V dňoch 26. a 27. apríla za účasti amerického lektora Jonathana Gerkina žiaci prezentovali svoje projekty s názvami Znečistenie, Globálne otepľovanie, PCB a trojuholník smrti, Odlesňovanie, Smog, Záplavy... Všetky práce boli na veľmi dobrej úrovni. Najzaujímavejším rozprávaním v rámci témy bola osobná skúsenosť p. Jonathana Gerkina s hurikánmi v jeho krajine a ich dopade na životné prostredie.        Fotogaléria

  Študenti oktávy na hodine anglického jazyka pri príležitosti Dňa Zeme hovorili o najpálčivejších globálnych problémoch dneška, akými sú environmentálne problémy, chudoba a ekonomická nestabilita, rast populácie, nerešpektovanie ľudských práv, vojnové konflikty atď.     Fotogaléria

  Žiaci 8. a 9. ročníka čítali a diskutovali o organizácii Greenpeace. Dozvedeli sa, za čo bojuje, aké má ciele, v ktorých krajinách má zastúpenie.

  Deň Zeme si žiaci v kvarte pripomenuli kvízom o jeho histórii zameranom na rozvoj posluchových zručností a prácou v skupinách, zameranou na rozvoj čitateľských a komunikatívnych schopností v anglickom jazyku. V rámci environmentálnych štúdií zisťovali pôvod a využitie jednej z najzákladnejších surovín v priemysle, ktorou je ropa. Informácie, ktoré získali z rôznych zdrojov zhrnuli do projektov, ktoré následne prezentovali pred svojimi spolužiakmi.  
  PaedDr. Mária Čiefová    Fotogaléria
   

 • Pozvánka

 • O Z N A M

  Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna
  Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24 v Humennom, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom CSŠ v Humennom dňa 5. 5. 2016 riaditeľské voľno z dôvodu slávenia 25. výročia katolíckych škôl.
  Mgr. Matúš Bartko, PhD. , riaditeľ školy

   

  Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna pre IV.AG a Oktávu

  Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24 v Humennom, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje študentom IV.AG a Oktávy dňa 12. 5. 2016 riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia prijímacích skúšok pre šk. rok 2016/17.

  Mgr. Matúš Bartko, PhD. , riaditeľ školy

   

 • Deň Zeme na hodinách nemeckého jazyka

  Dňa 22. apríla sme si aj na hodinách nemeckého jazyka pripomenuli Deň Zeme, aby sme nezabudli, že stále je pre nás pokladom. Preto je tu výzva na ochranu všetkého, čo nám ľuďom ponúka ako dar – rastliny, zvieratá, lesy, vzduch, pôdu, vodu...Aktivitami, úlohami, projektmi sme si zopakovali a upevnili slovnú zásobu k tejto aktuálnej téme a zamysleli sa nad ochranou životného prostredia. Tak chráňme našu Zem nielen v tento deň a nezabúdajme, že Zem ja náš poklad...smiley
  sr. Sofia fotogaléria

 • KRAJSKÉ KOLO BIBLICKEJ SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY

  V dňoch 12. a 13. apríla 2016 sa niektorí žiaci našej školy zúčastnili gréckokatolíckeho krajského – Archieparchiálneho kola Biblickej súťaže a olympiády v Prešove. 12. apríla súťažili žiaci v B. kategórii (3.-4.ročník) a 13. apríla súťažili v I. kategórii žiaci druhého stupňa ZŠ. Program súťaže i olympiády začal v kaplnke Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove, kde sa účastníci spolu s pomocným biskupom Prešovskej archieparchie Mons. Milanom Lachom pomodlili Moleben k blahoslavenému biskupovi P.P. Gojdičovi, OSBM. Potom nasledovala samotná súťaž víťazov z dekanátnych kôl, kde okrem svojich vedomostí, tento rok z Lukášovho evanjelia a starší žiaci aj z Prvej knihy Samuelovej, hereckých schopností a zručností (taktiež pri starších žiakoch) , si účastníci otestovali aj svoje schopnosti pracovať v tímoch. Všetkým účastníkom biblickej súťaže i olympiády blahoželáme a prajeme veľa chuti a nadšenia do ďalšieho poznávania Božieho slova. 

  Výsledky:

  I.stupeň ZŠ

  B. kategória:  /K. Surničinová – IV.A, L. Rusnáková – IV.A, P. Vasiľková – III.A/ - 9. miesto zo 16. družstiev

  II.stupeň ZŠ/ I. stupeň osemročných gymnázií

  1. kategória:  /F. Zlacký - SEKUNDA, V. Chalachanová - TERCIA, R. Šambronská - KVARTA/- 5. miesto z 15. družstiev

  Mgr. Chalachanová      Fotogaléria

 • Biologická olympiáda – Poznaj a chráň!

  Dňa 12. apríla 2016 sa žiaci našej školy, Matilda Folentová  (Kvarta) a Michal Piroščák (Príma) zúčastnili už 50. ročníka okresného kola biologickej olympiády v CVČ Dúha v Humennom.
  Matilda súťažila v kategórii botanika, Michal sa popasoval s úlohami zo zoológie. Obaja podali veľmi dobré výkony, Matilda v spomínanej kategórii obsadila krásne 2. miesto. Obom súťažiacim srdečne blahoželáme a želáme im veľa síl nielen v spoznávaní prírody, ale taktiež aj do ďalšieho štúdia.
  Mgr. Lenka Kosťunová

 • Jana z Arku

  V pondelok 11.4. 2016 sme sa my, žiaci oktávy a IV. AG, zúčastnili na  divadelnom predstavení v prešovskom divadle Jonáša Záborského - Jana z Arku. Tento slovenský muzikál nás zaujal  úžasným spevom, hereckými výkonmi a najmä zaujímavými efektmi a množstvom výnimočných kulís, ktoré obohatili scénu a vytvárali celkový efekt predstavenia. V muzikáli o panne Jane, ktorá oslobodila Francúzsko spod nadvlády Angličanov a Burgunďanov, prevládali kresťanské motívy. Muzikál na nás zanechal pozitívny dojem. A  dejepisári tajne dúfajú, že aj táto skúsenosť im pomôže na maturitnej skúške pri 100-ročnej vojne.

 • ...a Slovo bolo u Boha

  Aj tento rok sme sa zapojili do výtvarnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha...Našu školu reprezentovali viaceré výtvarné diela našich žiakov a študentov. Najúspešnejšou sa stala Klárka Čiefová z tercie, ktorá vyhrala - Cenu žiakov SŠ Svätej Rodiny. Téma práce - Boh, človek a príroda – v činnosti sv. Františka z Assisi a súčasného sv. otca Františka.




   

   

   

   

 • Noc čítania Biblie

  Aj v tomto roku sa naša škola CSŠ v Humennom zapojila do projektu: "Noc čítania Biblie". Žiaci štvrtého ročníka spolu so sestrou Danielou Kapkovou na 4 hodinách KNB pracovali na projektoch. Žiaci si mohli zvoliť ľubovoľnú tému ako chcú projekt uskutočniť a sr. Daniela ich usmerňovala.
  Noc čítania Biblie sme začínali detskou sv. omšou, v školskej kaplnke, ktorú celebroval p. kaplán Miroslav Liška. Deti po sv. omši svojim rodičom predstavovali svoje projekty. Vzácne bolo, že sa do niektorých projektov zapájali celé rodiny.  Po predstavení projektov sme sa posilnili spoločnou večerou. Po večeri sme sa rozdelili do troch skupín, v ktorých deti plnili určené úlohy na tému MILOSRDENSTVA. Po splnení úloh sme sa presunuli do kaplnky a čítali sme Božie slovo = tri podobenstvá o milosrdenstve. Po krátkej modlitbe sme sa pripravili na odpočinok.
  Vďaka patrí vychovávateľke Márii Debrecényiovej a žiakom zo študentského parlamentu a pomocným animátorom, ktorí asistovali deťom pri plnení úloh a túto noc zvládli pekne a pokojne. Tešíme sa aj na budúci rok.
  Fotogaléria

 • Jarné trhy

 • Okresné kolo súťaže Matematická olympiáda

  5. 4. 2016 sa v zasadačke Mestského úradu v Humennom konalo okresné kolo súťaže Matematická olympiáda pre kategórie Z6, Z7, Z8. Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy - osemročného gymnázia. Žiaci sa snažili vyriešiť náročné matematické úlohy a tiež písomne vysvetliť ako prišli na správne riešenie. Naši žiaci dosiahli v tejto súťaži vynikajúce výsledky.

  • V kategórii Z6 sa Ganajová Lucia umiestnila na 1. mieste a Piroščák Michal na 14. mieste spomedzi 35 žiakov. Obidvaja sú žiakmi prímy.
  • V kategórii Z7 sa Hančárová Zuzana umiestnila na 5. mieste a Zlacký Filip na 10. mieste spomedzi 33 žiakov. Obidvaja sú žiakmi sekundy.
  • V kategórii Z8 sa Kurila Sebastián umiestnil na 1. mieste spomedzi 22 žiakov. Je žiakom tercie.
   19. 1. 2016 sa konala táto súťaž pre kategórie Z5 a Z9.
  • V kategórii Z5 sa Krempaský Filip umiestnil na 3. mieste spomedzi 35 žiakov. Je žiakom V. A.

   Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.
   RNDr. Silvia Krempaská
 • O Z N A M

  Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24 v Humennom, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom CSŠ v Humennom dňa 15. 4. 2016 riaditeľské voľno z dôvodu slávenia  Dňa katolíckych učiteľov.

  Mgr. Matúš Bartko, PhD. , riaditeľ školy

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ

  V týchto dňoch aj na našej škole prebieha zápis do 1. ročníka, ktorý potrvá do 30. apríla 2016.
  4. a 5. apríla to však bolo o niečo slávnostnejšie, pretože budúcich prváčikov pri vchode očakávali Pipo a Tipo /veselé postavičky školy/ a tiež učitelia I. stupňa. Prvé obavy zo školy malým zvedavcom pomohli prekonať ich starší spolužiaci, ktorí ich sprevádzali a posmeľovali pri plnení úloh. Pri práci s pracovným listom, pri počítači, ale aj iných úlohách ukázali svoju šikovnosť, snaživosť a tiež nadanie byť zrelými žiakmi. Aj naši malí prváci mohli ukázať, ako sa im darí v škole vo svojom  krátkom  a milom programe.
  Šikovní  predškoláci si domov odniesli malé darčeky a pamätný list spolu s “kockou lásky“. Tá je tiež jedným z výchovných  prostriedkov na I. stupni našej školy a učí deti tolerancii, úcte a láske k blížnemu.
  Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám prejavili dôveru, veríme, že spolu dokážeme im dať dobrú výbavu do života. Na budúcich prvákov sa už teraz  veľmi tešíme !
  Fotogaléria

 • Pozvánka - Rodičovské združenie

  Milí rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 

  14. apríla 2016 o 15.30 hod.
  v jednotlivých triedach.

 • Prečo študovať na 8-ročnom gymnáziu?

  Prihláška na osemročné štúdium  
  Každý rodič chce, aby jeho dieťa študovalo v dobrom, tvorivom a pozitívnom prostredí. 8-ročné gymnázium Cirkevnej spojenej školy na ulici Duchnovičova 24 je jedinou školou svojho druhu v okrese Humenné. Ponúka vzdelávanie žiakom, ktorí dosahujú veľmi dobré študijné výsledky. Rozvíja ich a podporuje.
  Aj preto študenti kvarty (rovnaký ročník ako deviataci ZŠ) dosiahli v tohtoročnom testovaní Komparo prestížne výsledky. Zaradili sa medzi 2% najúspešnejších riešiteľov zo slovenského jazyka a literatúry a medzi 10% najlepších z matematiky. Kompara, ktoré je predprípravou na Testovanie 9, sa zúčastnilo 18918 žiakov zo 724 škôl na Slovensku.
  Vzdelávanie v 8-ročnej forme ponúka vyrovnané prostredie pre žiaka. V triede sú veľmi šikovní, nadaní žiaci na rovnakej úrovni. Učiteľ nepracuje so skupinami žiakov od slabo prospievajúcich po mimoriadne talentovaných, ale trieda je homogénna.
  Od začiatku prvého ročníka sa vyučujú 2 cudzie jazyky, čo po úprave štátneho vzdelávacieho programu na základných školách už nie je. Pri vyučovaní anglického jazyka navyše používame metódu CLIL - implementáciu cudzieho jazyka na iných vyučovacích hodinách – preto má toto gymnázium blízko k niektorým prvkom bilingválneho štúdia. V škole je aj dostatok záujmovej činnosti a v nemalej miere podporujeme aj šport.
  Ak chcete, aby sa vaše dieťa vzdelávalo moderne a v priateľskej atmosfére, potvrďte do 10. 4. 2016 prihlášku vo  vašej kmeňovej škole. Prijímacie skúšky na 8-ročné gymnázium robia žiaci 5. ročníka.

  Viac informácií na gymazshe.edupage.org.

 • Od septembra 2016 sa v areáli školy otvorí Cirkevná materská škola sv. Terézie z Lisieux. Prosíme rodičov, ktorí majú záujem dať deti do tejto škôlky, aby v dňoch kedy je zápis, prišli do kancelárie školy potvrdiť svoj predbežný záujem. Viac informácií na adrese www.skolkahe.sk.
  List rodičom

 • ,,Umenie robí život krajším.“

  Za umením vycestovali 1. apríla aj  žiaci kvarty -  navštívili Múzeum moderného umenia  Andyho Warhola v Medzilaborciach. Múzeum prezentuje unikátne dielo Andyho Warhola tematicky orientované takmer na celoživotnú tvorbu umelca, ale taktiež aj diela súčasných domácich a zahraničných umelcov. Žiaci mali možnosť nazrieť do troch  stálych expozícií diel Andyho Warhola. Súčasťou expozícií boli aj napríklad  autentická košieľka, v ktorej boli pokrstení   Andy a jeho bratia, ale aj Andyho fotoaparát, magnetofón či slnečné okuliare. Žiaci sa tak obohatili o nové poznatky z moderného umenia.
  Fotogaléria

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa