Maturita 2018

Prehľad najdôležitejších termínov

 

 • 30. september 2017– najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.
   
 • 15. október 2017 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
   
 • 31. január 2018 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav (zákon č. 245/2008 Z. z. § 75 ods. 3).
   
 • Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:
  - 13. marec 2018 - slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským) - EČ a PFIČ,
  - 14 marec 2018 - v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk - EČ a PFIČ,
  - 15. marec 2018- matematika - EČ.


 

 • 31. marec 2018 – najneskorší termín, dokedy musí riaditeľ strednej školy na návrh predmetovej komisie schváliť maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam povolených učebných pomôcok.
   
 • 10. - 12. apríl 2018 - náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín.
   
 •  obdobie konania ústnej časti maturitnej skúšky na našej škole.

21. máj 2018 - 22. máj 2018

 

 

 

 

 

 

Kalendár

Aktuálne termíny

13. marec 2018     EČ a PFIČ MS - SJL

14. marec 2018     EČ a PFIČ MS - ANJ, NEJ

15. marec 2018     EČ MS - MAT

 

Rozlúčka maturantov:

11. máj 2018

Akademický týždeň:

14. máj 2018 - 20. máj 2018
 

ÚFIČ MS 2017

21. máj 2018 - 22. máj 2018

 

Často kladené otázky

Informácie o maturitnej skúške

maturita@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 26 01 05
00421-2-68 26 01 06
00421-2-68 26 01 07
00421-2-68 26 01 37
00421-911 40 50 02
00421-911 40 50 84

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa