Testovanie

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

1. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2018 alebo T5-2018) sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra.

2. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem  žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 

3.  Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2018 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie 5-2018 je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch.

 

4.  Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní (ďalej len NÚCEM). Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie (ďalej len ŠŠI) a odborov školstva okresných úradov  (ďalej len OŠ OÚ) v sídle kraja.

 

5.  Informácie o Testovaní 5-2018 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendár

*   Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018) - streda 21. november 2018 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
    Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
  • sekretariát : +421 057 /775 2732
    riaditeľ : +421 057 /775 0655
    vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa