Rámcový učebný plán pre základné školy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom slovenským 0.-9. ročník

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 888766555 58
rozvíjanie komunikačnej schopnosti 7
rozvíjanie grafomotorických zručností 2
Príroda a spoločnosť
vlastiveda 223 7
Človek a príroda
vecné učenie 111 4
fyzika 111 3
chémia 1 1
biológia 111 3
Človek a spoločnosť
dejepis 111 3
geografia 111 3
občianska náuka 111 3
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 11111 5
Matematika a práca s informáciami
matematika 444444444 39
informatika 11111 5
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie 123444444 31
Umenie a kultúra
hudobná výchova 111111111 10
výtvarná výchova 111111111 10
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 222222222 20
Ostatné
školský vzdelávací program 444443444 37


© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
    Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
  • sekretariát : +421 057 /775 2732
    riaditeľ : +421 057 /775 0655
    vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa