• ÁNO – ŽIVOT - NIE – AIDS
     • Naša škola sa už po štvrtýkrát zapojila do celoslovenskej kampane Červená stužka v boji proti HIV/AIDS, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. V tomto už 11. ročníku sme chceli uskutočniť tieto aktivity :

      - 30.11.2017 vytvorenie „živej“ červenej stužky;

      - prednášky p. Mgr.T. Řeháka,ČR ; p.Mgr.Z.Kožinovej a M.Lobovej, RÚVZ na tému protidrogovej prevencie pre žiakov a študentov ZŠ, štvoročného a osemroč.gymnázia

      - premietanie filmu Anjeli

      Celé toto naše snaženie vyvrcholilo „Živou červenou stužkou“, ktorú 30.11.2017 vytváralo 316 žiakov, študentov a pedagógov školy. Toto číslo nie je oproti minulému roku rekord, ale aj tak za to, že sa nám podarilo nielen 30.11.2017 vytvoriť také silné spoločenstvo patrí poďakovanie. V prvom rade ŠP pod vedením Mgr.L.Kosťunovej a ostatným členom hlavne G.Urbanovi, ale aj pedagógom a nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa sami zúčastnili, alebo ktorých triedy prišli skoro v plnom počte. Poďakovanie patrí obetavému fotografovi p.J.Jenčíkovi.

      Ing.M.Saloňová    Foto

     • Olympiáda v anglickom jazyku spoznala víťazov
     •  

       

      V školskom kole olympiády v anglickom jazyku v tomto školskom roku súťažilo 44 žiačok a žiakov v štyroch kategóriach. Medzi konkurenciou si porovnali svoje vedomosti a zručnosti z angličtiny žiaci ZŠ, 8-ročného a 4-ročného gymnázia. 

      V kategórii 1A sa najviac darilo Michalovi Gabriovi zo sekundy a  v kategórii 1B získala najviac bodov Katarína Šarišská z kvarty.

      Víťazom kategórie 2A sa stala Hanka Čoudková zo sexty a v kategórii 2B zvíťazil Matúš Mihaľko zo 4.AG.

      Žiaci Daniel Matejko zo 7.A a Rebeka Tongeľová z kvinty budú našu školu reprezentovať v kategóriách 1C a 2C2.

      Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku.

     • Pozvánka na súťaž – „... A SLOVO BOLO U BOHA...“
     • Propozície a organizačné pokyny k súťaži

      Pozvanka_a_propozicie-_2017.docx                         Prihlaska_2017.docx
      V súlade s propozíciami, ktoré k ekumenicky ponímanej súťaži v prednese kresťanskej poézie a prózy vydal hlavný organizátor – Združenie katolíckych škôl Slovenska, Spojená škola Sv. Rodiny v Bratislave – uskutoční sa pre východné časti Prešovského a Košického kraja krajské kolo súťaže dňa  8. decembra 2017 (piatok), so začiatkom o 9.00 hod. sv. omšou v kaplnke   Cirkevnej  spojenej  školy, Duchnovičova  24, 066 01  Humenné

       

      Súťaž v prednese kresťanskej literatúry sa delí na prednes:

      a,  kresťanskej poézie

      b,  kresťanskej  prózy

       

      Súťažiaci sú rozdelení do piatich kategórií:

                  1. kategória –  1. a 2. ročník ZŠ

                  2. kategória –  3. a 4. ročník ZŠ

                  3. kategória –  5. a 6. ročník ZŠ a 1. ročník  osemročných gymnázií

      4. kategória –  7. a 9. ročník ZŠ a 2., 3., 4. ročník  osemročných gymnázií

                  5. kategória –   stredné školy

       

             Súťažiaci si môžu zvoliť text z poézie či prózy v akomkoľvek žánri, v maximálnej dĺžke 4 minúty pre poéziu a 5 minút pre prózu.

            Z každej kategórie  prvý v poradí postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa  uskutoční  7. 4. 2018 a bude sa konať  v Spojenej škole sv. Rodiny na Gercenovej 10 v Bratislave.

            Z organizačných dôvodov prosíme, aby ste  najneskôr do 30. novembra 2017 poslali na adresu školy (poštou alebo e-mailom)  priloženú návratku.

           Zároveň  prosíme pedagógov, aby sa prihlásili ako členovia  o prácu v porote. Spoločne tak zabezpečíme objektívne hodnotenie výkonov súťažiacich. Svoju účasť v porote potvrďte  do 30. novembra 2017 e-mailom na adresu školy.  Vopred ďakujeme za spoluprácu.

             Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.

            

              Tešíme sa na stretnutie a ostávame s pozdravom

       

                                                                                                         Mgr. Matúš Bartko, PhD.

                                                                                                                      riaditeľ školy

       

      Bližšie informácie získate na www.gymazshe.edupage.org

      Kontakt: 057/7752732     e-mail: aslovobolo@gmail.com

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. 8 účastníkov prejavilo záujem o nemecký jazyk, že chcú v tomto jazyku urobiť čosi viac. Medzi naúspešnejších riešiteľov patrí Jozef Hančar a nasledujúci Gustáv Urban zo Sexty. Srdečne blahoželáme!  sr. Sofia

     • Majstrovstvá kraja aj s našimi
     • Na Školských majstrovstvách okresov Humenné a Medzilaborce žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu 2017/2018, ktoré organizoval klub Šachy Reinter,n.o., sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl s hracím tempom 2x15 minút na partiu plus 3 sekundy/ťah. Výborným výkonom a ziskom 3.miesta sa prezentoval žiak kvarty Miloš Krupka. Spolu so spolužiačkou Aničkou Bačišinovou, ktorá dostala divokú kartu, budú reprezentovať okres Humenné na krajských majstrovstvách. Za pekný výkon ďakujeme aj Frederikovi Ondikovi, Adamovi Tabakovi, Jánovi Balogáčovi, Adamovi Debrecényimu, Dávidovi Bačovi, Richardovi Aľušíkovi, Barborke Kridlovej a Timei Tomkovej.

      Foto

     • Pozvánka na súťaž – „... A SLOVO BOLO U BOHA...“
     • Propozície a organizačné pokyny k súťaži


      Pozvanka_a_propozicie-_2017.docx
                               Prihlaska_2017.docx
      V súlade s propozíciami, ktoré k ekumenicky ponímanej súťaži v prednese kresťanskej poézie a prózy vydal hlavný organizátor – Združenie katolíckych škôl Slovenska, Spojená škola Sv. Rodiny v Bratislave – uskutoční sa pre východné časti Prešovského a Košického kraja krajské kolo súťaže dňa  8. decembra 2017 (piatok), so začiatkom o 9.00 hod. sv. omšou v kaplnke   Cirkevnej  spojenej  školy, Duchnovičova  24, 066 01  Humenné


      Súťaž v prednese kresťanskej literatúry sa delí na prednes:

      a,  kresťanskej poézie

      b,  kresťanskej  prózy


      Súťažiaci sú rozdelení do piatich kategórií:

                  1. kategória –  1. a 2. ročník ZŠ

                  2. kategória –  3. a 4. ročník ZŠ

                  3. kategória –  5. a 6. ročník ZŠ a 1. ročník  osemročných gymnázií

      4. kategória –  7. a 9. ročník ZŠ a 2., 3., 4. ročník  osemročných gymnázií

                  5. kategória –   stredné školy


             Súťažiaci si môžu zvoliť text z poézie či prózy v akomkoľvek žánri, v maximálnej dĺžke 4 minúty pre poéziu a 5 minút pre prózu.

            Z každej kategórie  prvý v poradí postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa  uskutoční  7. 4. 2018 a bude sa konať  v Spojenej škole sv. Rodiny na Gercenovej 10 v Bratislave.

            Z organizačných dôvodov prosíme, aby ste  najneskôr do 30. novembra 2017 poslali na adresu školy (poštou alebo e-mailom)  priloženú návratku.

           Zároveň  prosíme pedagógov, aby sa prihlásili ako členovia  o prácu v porote. Spoločne tak zabezpečíme objektívne hodnotenie výkonov súťažiacich. Svoju účasť v porote potvrďte  do 30. novembra 2017 e-mailom na adresu školy.  Vopred ďakujeme za spoluprácu.

             Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.

            

              Tešíme sa na stretnutie a ostávame s pozdravom


                                                                                                         Mgr. Matúš Bartko, PhD.

                                                                                                                      riaditeľ školy


      Bližšie informácie získate na www.gymazshe.edupage.org

      Kontakt: 057/7752732     e-mail: aslovobolo@gmail.com

    • Hodina deťom 2017
     • Hodina deťom 2017
     • Piatok 10. november sa niesol v duchu pomoci deťom. V tento deň prebehol už 19. ročník verejnej zbierky Hodina deťom, na ktorej ani tento krát nechýbali študenti našej školy. Osem študentov septimy a II.AG aj napriek nepriazni počasia vyšlo do ulíc mesta Humenné a podarilo sa im vyzbierať krásnu čiastku peňazí, ktorá, veríme, pomôže všetkým tým, ktorí to potrebujú. Všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme!

      Mgr. Lenka Kosťunová

     • Riaditeľské voľno
     • Dňa 16. 11. 2017 je udelené žiakom Cirkevnej spojenej školy (ZŠ a GYM) riaditeľské voľno z dôvodu konania metodického dňa učiteľov cirkevných škôl Košickej arcidiecézy. Riaditeľské voľno sa udeľuje na pokyn zriaďovateľa školy.

     • Týždeň vedy a techniky
     • Beseda s psychologičkou Mgr. M. Merrešovou, pracovníčkou nadácie Orange „detinanete.sk“

      Väčšina z nás používa Internet každý deň. Menej sa zamýšľame nad tým, čo všetko tam na nás číha. Hlavne mladšia generácia niekedy zabúda na opatrnosť, a potom čelí rôznym problémom – krádež osobných údajov, kyberšikana, závislosť na Internete, atď. O týchto témach sa rozprávali šiestaci, siedmaci, žiaci prímy a sekundy s Mgr. M. Merrešovou, pracovníčkou nadácie Orange „detinanete.sk“.

      Mgr. Jaroslav Rovňák

      Rozvíjame sa v oblasti finančnej gramotnosti

      Žiaci IX.A počas Týždňa vedy a techniky sa oboznamovali v rámci blokovej výučby s oblasťou miezd a úverov. Vo vyučovacom bloku sme využívali kooperatívne vyučovanie, ktoré je základom pre aplikáciu väčšiny metód aktívneho učenia sa. Žiaci sa v úvode zoznámili s pojmami – pracovná zmluva, pracovná náplň, mzda, výplatná páska. Následne si odpovedali na otázku: Prečo mzda uvedená v pracovnej zmluve je vyššia ako na výplatnej páske (účte)?

      Nakoľko naša spoločnosť je označovaná ako informačná, efektívne sme využívali počas vyučovacieho bloku prácu s PC. Prostredníctvom nich žiaci vyhľadávali potrebné informácie a pracovali s online kalkulačkami. V oblasti úverov/pôžičiek sme využili online kalkulačky bankových/nebankových spoločností, ktoré síce nezohľadňujú všetky parametre klienta, avšak dávajú potenciálnemu záujemcovi približný odhad a možnosť lepšieho výberu. V závere sme tiež využili televízne reklamy. Našim zámerom bolo prostredníctvom reálnych skutočností u žiakov rozvíjať kritické myslenie, rozoznávať potrebné od zbytočného, odlíšenie pravdivého od nepravdivého. Počas vyučovacieho bloku sme rozvíjali čitateľskú gramotnosť, ktorá s matematickou gramotnosťou sú najúčinnejšími zložkami finančnej gramotnosti. Žiaci svoje zručnosti a pochopenie učiva predviedli aj pri prezentácii posterov, kde výber úveru podložili vlastnou argumentáciou.

      Pri implementácii finančnej gramotnosti si musíme uvedomiť fakt, že „nejde primárne o rozširovanie učiva a ďalšie zaťažovanie žiakov z obsahového hľadiska, ale o rozvoj kompetencií pre praktický život.“ (NÚCEM 2015, str. 25)    FOTO

      Mgr. Lichmanová Katarína

       

     • Týždeň vedy a techniky
     • SPOZNÁVAJ VEDU - PUTOVNÁ VÝSTAVA fyzikálnych pokusov

      Dňa 7.11.2017 - sa v našej škole konalo zážitkové učenie fyziky formou pokusov, ktoré predviedlo Levické združenie Spoznávaj vedu. Pokusy boli sprevádzané  výkladom a aktívni žiaci mohli priamo asistovať. Dozvedeli sa o zákonitostiach trenia, prúdenia vzduchu, stability telies a veľa, veľa ďalšieho...

      Foto

     • Týždeň vedy a techniky
     • Východoslovenská galéria – Genera a jiné germplazmy
      V týždni vedy a techniky  študenti III.AG a Septimy navštívili zaujímavé výstavy vo Východoslovenskej galérii v Košiciach.  Pre mladých ľudí je dôležité oboznamovať sa s novými metódami a technikami aj v umení. Umenie povznáša, motivuje, vyvoláva zážitok, údiv i úsmev. Aj tak by sa dali charakterizovať pocity študentov z výstavy mladej sochárky Anny Huláčovej pod názvom – Genéra a jiné germplazmy a maliara a grafika Alexandra Eckerdta. Súčasťou výstavy bol aj workshop – výroba plastiky – masky.    Foto

     • Týždeň vedy a techniky
     • Finančná gramotnosť
      V rámci Týždňa vedy a techniky sa piataci „zaškoľovali v základoch finančníctva“. Finančná gramotnosť je v súčasnosti nutnosťou a tak sa žiaci V.A učili čo je to rodinný rozpočet, ako sa tvorí, aký je to vyrovnaný rodinný rozpočet, čo sú nutné výdavky , čo tvorí príjem rodiny. V skupinkách vytvorili rodinné rozpočty štyroch rodín. Snažili sa zvládnuť kompetenciu Poznať a zosúladiť osobné, rodinné a spol.potreby. Bola to téma veľmi praktická a všetci sa s ňou určite stretnú v živote.  Foto

     • Týždeň vedy a techniky
     • Ľudské telo metódou CLIL
      V rámci týždňa vedy a techniky sa žiaci Sexty mohli metódou CLIL dozvedieť niečo nové. Na hodine nemeckého jazyka sa venovali opornej sústave ľudského tela, učili sa názvy jednotlivých kostí po nemecky. Vytvorili si rôzne zaujímavé kostričky .
      sr. Sofia

     • Týždeň vedy a techniky

     • Kolonické sedlo
      Dňa 7. novembra sa študenti Kvinty a I. AG zúčastnili exkurzie v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Observatórium sa nachádza na území parku tmavej oblohy medzi obcami Kolonica a Ladomírov. Je detašovaným pracoviskom  Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Študenti absolvovali prehliadku observatória s odborným výkladom. Zaujímavé boli informácie o Vihorlatskom národnom teleskope, ktorý je druhým najväčším  ďalekohľadom  na Slovensku s priemerom hlavného zrkadla 1 meter.  V prednáške, ktorá bola v planetáriu, sa dozvedeli o histórii objavovania vesmíru, o významných raketových konštruktéroch a letoch do vesmíru.

     • Týždeň vedy a techniky
     • Prišli k nám herci
      Dňa 9.novembra napriek mierne nepriaznivému počasiu k nám zavítali herci, ktorí účinkovali aj vo filmoch ako bol Sokoliar Tomáš (2000) a Králi Hôr (2013 - 2016) so Jeanom Renom a Tobiasom Morerettim, keď spomenieme tie najznámejšie. Jedná sa však o operených hercov ako boli napríklad: Plamienka driemavá, Výr skalný, Sokol rároh, Jastrab lesný,  Orol skalný a Orol kráľovský zo Sokoliarstva Kanát z Mojína pri Rimavskej Sobote. V úvode predstavenia sme sa dozvedeli, že lov pomocou vtákov vznikol už 2000 rokov pred n.l. Počas Sokoliarskeho predvádzania voľne lietajúcich dravcov sme zase mohli vidieť ukážku ich letových schopností, akrobacií, imitáciu útokov, kde môžu dosiahnuť niektoré z nich až rýchlosť 389 km/h. Vypočuli sme, že sa  zaoberajú aj chovom, výcvikom, odchovom a predvádzaním dravých vtákov pre širokú verejnosť po celom Slovensku. Poskytujú vycvičené dravce na rôzne filmárske a reklamné účely. Robia tiež odchyt holubov a biologickú ochranu pomocou dravcov. V závere dostali naši žiaci priestor na svoje otázky aj fotenie sa s hercami, ktoré napriek počasiu nemalo konca kraja.     Ing. M.Saloňová  
      Foto

     • Otvorená hodina pre starých rodičov
     • Na hodine prvouky, v rámci témy Moja rodina, privítali najmladší žiaci svojich milých starých rodičov. Potešili ich peknými básničkami, pesničkami i darčekmi. Zároveň predviedli, čo všetko sa už od septembra v škole naučili. Starí rodičia mohli stráviť a chvíľku pri voňavom čaji v školskej čajovni.  Foto

     • DOD na našom gymnáziu
     • V piatok 3. novembra 2017 bolo na našom Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda rušnejšie ako po iné dni. Jeho brány sa otvorili všetkým, ktorí prijali pozvanie a prišli získať informácie o štúdiu, zúčastniť sa zaujímavých podujatí, ktoré sme v tento deň pripravili.Tentokrát okrem tradičných otvorených hodín a prehliadky priestorov ,  učební školy  sa mohli žiaci deviatych ročníkov zúčastniť besedy a workshopov so zaujímavými ľuďmi. Čerešničkou na torte bol koncert B-JOEYa. Veríme, že všetci účastníci DOD sa presvedčili, že život na našej škole je pestrý a zaujímavý. Budeme radi, ak mnohí z nich budú jeho súčasťou.  Foto