• Európsky deň jazykov - Nemecký jazyk
     • Európsky deň jazykov - Nemecký jazyk
     • 26. septembra sa trieda SEXTA aktívne zapojila do Európskeho dňa jazykov. Selektívnym čítaním vyhľadávali žiaci určené gramatické javy v nemeckej tlači, ktoré potom spracovávali s použitím prekladového slovníka. Tak mohli sami zistiť, ako sa teoretické poznatky aktuálne využívajú v praxi. Každá dvojica prezentovala svoje výsledky ostatným účastníkom. Na osvojovaní nemeckého jazyka pracujeme vzájomne a stále zlepšujeme svoju čitateľskú gramotnosť...smiley    sr. Sofia     Foto

    • Európsky deň jazykov – Ruský jazyk
     • Európsky deň jazykov – Ruský jazyk
     • Európsky deň jazykov sa  oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť Európanov,  aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov a podporiť  jazykové  vzdelávanie. Jazyky sú v nepretržitom vzájomnom kontakte a mnohými spôsobmi na seba vplývajú: v minulosti angličtina prebrala veľa slov a výrazov z iných jazykov, dnes európske jazyky naopak preberajú mnohé slová z angličtiny. Pri tejto príležitosti, na hodine ruského jazyka študenti II.AG pripravili poster s anglickými výrazmi v slovenskom a ruskom jazyku.      Mgr. Viera Fedoriaková    Foto

    • Zážitkové učenie: Deň tradičných remesiel
     • Zážitkové učenie: Deň tradičných remesiel
     • Vihorlatské múzeum v Humennom pripravilo 25. septembra 2017 celodenné zážitkové podujatie. V expozícii ľudovej architektúry a bývania (Skanzenu) žiaci tretieho a štvrtého ročníka videli najtypickejšie stavby ľudovej architektúry a sakrálnu stavbu (Drevený kostolík svätého archanjela Michala).  
      Mohli sa nielen zoznámiť, ale aj vyskúšať si tradičné remeslá regiónu. Spoznali tajomstvo kováčskej dielne, naučili sa „prepletať“ paličky, vyryť stopu do dreva a „utkať“ malý kúsok koberčeka. V detských tvárach bolo vidieť záujem i radosť z novej skúsenosti, ktorú umocnilo losovanie tomboly. Mali sme šťastný deň! Videli a vyskúšali sme si niečo nové a zaujímavé a piati z nás odchádzali domov s peknými odmenami.
      Foto

    • Deň tradičných remesiel
     • Deň tradičných remesiel
     • Dňa 25. 9. 2017 žiaci tried 5. A a Príma sa zúčastnili Dňa tradičných remesiel  v areály Expozície ľudovej architektúry (skanzene) v Humennom. Cieľom exkurzie v rámci  predmetu dejepis bolo oboznámenie žiakov s tradičnými remeslami regiónu ako významnej súčasti kultúrneho dedičstva, povzbudiť úctu k ľudskej tvorivej činnosti, podporiť detské zručnosti a podnietiť záujem o tradičné  remeslá a ich využitie v súčasnosti. Žiaci mali možnosť zapojiť sa do remeselných činností pri tkaní na krosienkach, vyskúšať si techniky pri výrobe varešiek a korýtok a vstúpiť do sveta umeleckého i remeselného rezbárstva.
      Foto

     • Oznam- RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
     • V stredu 4.10.2017 sa uskutoční plenárne a triedne rodičovské združenie so začiatkom o 15.30 hod. v školskej jedálni. Po skončení plenárneho rodičovského združenia budú pokračovať triedne aktívy v jednotlivých triedach.

    • Vážky na Slovensku
     • Vážky na Slovensku
     • V utorok 12.9.2017 našu školu navštívil Mgr. Dušan Šácha, PhD. (CHKO Biele Karpaty), odborník na vážky, ktorý svojím pútavým rozprávaním priblížil žiakom Sexty život vážok, ich funkciu v prírode, a nezabudol ani na veľké množstvo zaujímavostí . Vedeli ste, že veľkú časť svojho života strávi vážka vo vode (asi 4,5 roka) a iba chvíľu lieta blízko vodných plôch v podobe ako ju poznáme? Vážky (ich larvy) majú na svojej hlave tzv. masku, ktorá inšpirovala aj tvorcov filmu Votrelec. Celá beseda sa niesla v priateľskom duchu a dobrá nálada nechýbala. Žiaci si mohli aj zasúťažiť, pričom víťazi si odniesli nielen vecné ceny, ale aj vedomosti, ktoré si budú pamätať. Veríme, že toto nebolo naše posledné stretnutie s odborníkom, akým je pán Šácha, a že sa nám ešte naskytne príležitosť spoznať krásy slovenskej prírody aj vďaka ľuďom, ako je on.                            Mgr. Lenka Kosťunová
       

     • "Humenné o 700 rokov"
     • "Humenné o 700 rokov" - Obrázok 1Mesto Humenné oslávilo 700.  výročie od svojej prvej písomnej zmienky, ktorá sa našla v archívoch starodávnych listín. Pri tejto príležitosti bola mestom vyhlásená výtvarná súťaž pre žiakov humenských škôl " Humenné o 700 rokov".
      Z našej školy bol vo svojej kategórii ocenený žiak Peter Šurin zo IV.A triedy, ktorého výtvarná práca "Geometrické Humenné" zaujala členov poroty.
      Blahoželáme       
       

       

    • HOMBRE MUNDO 2017
     • HOMBRE MUNDO 2017
     • Počas prázdnin niektorí z našich študentov  sa  zapojili   do celosvetového  projektu HOMBRE MUNDO 2017 , ktorý sa realizoval v týždni od 24.7. do 30.7. na všetkých kontinentoch, v mnohých krajinách, vrátane  Slovenska, a to len   na troch miestach,  v Bratislave,  v Lipanoch a v Humennom. Hlavnou myšlienkou, či skôr mottom mladých pre tento týždeň boli slová pápeža Františka, ktorý vo svojich príhovoroch zakladá vzdelávanie na intelekte (hlava), citoch (srdce) a akcii (ruky), alebo na inom mieste uvádza, že kresťan musí byť aktívny na troch úrovniach – hlava, srdce a ruky.
      V duchu týchto slov sa celý týždeň mladí  snažili meniť svet. V konečnom dôsledku aj názov projektu HOMBRE MUNDO je možné voľne preložiť ako človek pre svet, alebo človek vo svete. Teda ide o aktívneho človeka vo svete každodenných situácií, ktoré dokáže riešiť integrovane hlavou, srdcom a rukami.

      V Humennom  mladým z Rakúska, Ukrajiny a Slovenska  sa podarilo počas týchto dní priniesť  radosť postihnutým a opusteným deťom v CSS GARDEN a tiež potešiť  starkých  v stacionárnom zariadení Valle n.o.   piesňami i vlastnoručne pripravenými chutnými pirohami. Svoju stopu zanechali  i pri čistení chodníka a miestnej  kalvárie, kde zároveň vydali svedectvo, že  v konaní dobra,  nie je dôležité akej sme národnosti,  ale ochota žiť pre druhých,  pomáha  spájať. Túto aktivitu ocenili aj zástupcovia miestnej humenskej  samosprávy pri spoločnom stretnutí s mladými na Mestskom úrade.
      V závere týždňa sa stretli aj s ďalšími mladými z Nemecka, Švajčiarska, či Afganistanu na spoločnom výlete do Tatier a v sobotu projekt vyvrcholil workshopmi a kultúrnym programom na námestí Košíc. 
      Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek   spôsobom podporili túto aktivitu pre mladých z rôznych kútov sveta a veríme, že tá  neostane len peknou  spomienkou, ale povzbudí aj ďalších prežiť svoju mladosť naplno.
      Organizačný tím z Hnutia Fokoláre Humenné
      Fotogaléria    Video: https://www.youtube.com/watch?v=jFgg9HFWP9A​                                                                                                                        

                        

       

    • GEOGRAFICKÁ EXKURZIA: CHKO Vihorlat – Prírodná pamiatka Sninský kameň
     • GEOGRAFICKÁ EXKURZIA: CHKO Vihorlat – Prírodná pamiatka Sninský kameň
     • Dňa 8. 9. 2017 sa žiaci Tercie a VIII. A zúčastnili výstupu na Sninský kameň. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť žiakov s okolitou prírodou, flórou a faunou CHKO-VIHORLAT a vznikom a históriou Sninského kameňa.
      Mgr. Viera Fedoriaková
      Fotogaléria

     • Ponuka záujmového vzdelávania v šk. roku 2017/18
     • Ponuka záujmového vzdelávania pre šk. rok 2017/2018

      Vzdelávacie poukazy odovzdajte vedúcim krúžku najneskôr 21.9.2017!

      PRÍPRAVA na maturitu zo SJL Mgr. Beáta Kerekaničová

      Cieľom krúžku je pripraviť študentov 4. ročníka na úspešné zvládnutie písomných testov internej a externej časti a takisto ústnej časti maturity zo SJL.

      LITERÁRNO-DRAMATICKÝ pre SŠ  Mgr. Beáta Kerekaničová, Mgr. Lenka Kosťunová Cieľom krúžku bude rozvíjanie literárnej a hereckej tvorivosti a talentu, ale aj precvičovanie slovenskej gramatiky.

      Literárno-dramatický krúžok  Mgr. Miroslava Radová, PhDr. Daniela Hojdanová
      Krúžok je zameraný na rozvíjanie komunikačných schopností, aktivizovanie žiakov k praktickému využívaniu ich kreatívnych schopností prostredníctvom dramatizácie, rolových hier, nácvik malých dramatických foriem.

      Športový krúžok pre žiakov ZŠ a SŠ  Mgr. Jozef Bačovčin

      V školskom roku 2017/2018 pripravujeme  pre žiakov (dievčatá i chlapci) II. stupňa ZŠ a žiakov (dievčatá i chlapci) gymnázia športový krúžok, ktorý bude zameraný na volejbal i na ďalšie športové hry (stolný tenis, bedminton, basketbal). Pozývame všetkých žiakov, ktorí chcú reprezentovať školu a urobiť niečo pre svoje zdravie.

      Športový - Volejbal pre SŠ  Mgr. Jaroslav Dudáš

      Chceš si zahrať volejbal vo voľnom čase? Najlepší budú reprezentovať školu na turnaji SŠ v Humennom.     

      Testovanie 9  Mgr. Beáta Osová, Mgr. Katarína Lichmanová

      Krúžok je zameraný na skvalitnenie prípravy žiakov 9. ročníka ZŠ na celoštátne testovanie zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.  Hlavným cieľom je pomoc žiakom pri ich príprave na celoštátne testovanie, vysvetlenie zadaní a úloh, naučiť ich pracovať s monitorovými  testami, riešiť zložité úlohy a dosiahnuť tak, aby žiaci kvalitnou prípravou dosiahli čo najlepšie výsledky v celoštátnom meradle.

      PRÍPRAVA  DO PRÍMY  Mgr. Beáta Osová,  Mgr. Ján Bačišin 

      Krúžok je určený pre všetkých žiakov piateho ročníka, ktorí sa chcú rozšírenou prípravou, cvičeniami, testami a úlohami dostať na štúdium na osemročné gymnázium, teda úspešne absolvovať prijímacie skúšky do prímy, ale zároveň sa čo najviac zdokonaliť v pravopise, čitateľskej gramotnosti, riešení úloh a v rozvoji  tvorivého a kreatívneho myslenia.

      Kalanetika (pre záujemcov 2.stupňa ZŠ  a gymnázia )   Mgr. Viera Fedoriaková

      Je to cvičenie, ktoré modeluje a posilňuje telo. Cviky sa skladajú z jemných drobných pohybov. Nepôsobí prílišným tlakom na kĺby, vyhýba sa prudkým trhavým pohybom. Prináša telu pevnosť, ohybnosť a pružnosť, bez toho, aby preťažovala chrbát. Hodinové cvičenie prebieha v pomalom tempe. Ak si chcete upevňovať zdravie a kondíciu tak sa prihláste do krúžku – Kalanetika.

       Krúžok anglického jazyka pre 4. a 5 ročník ZŠ  Mgr. Martina Bartková

      V rámci krúžku budeme pracovať s internetovým portálom EnglishOne a s Cambridge Primary i-Dictionary (prípadne s Raz-kids). Počúvanie a čítanie s porozumením, slovnú zásobu a rozprávanie budeme rozvíjať prostredníctvom interaktívnych aktivít, ako sú animácie, prezentácie, piesne a interaktívne cvičenia. Budeme sa stretávať v utorok o 13.30.

      Biologický krúžok  (6.-9.ročník ZŠ, Príma-Kvarta)  Mgr. Lenka Kosťunová

      Zaujíma ťa svet okolo nás, všetko živé a možno aj neživé? Spoznaj prírodu ešte viac a odhaľ, čo všetko ukrýva. Biologický krúžok je určený všetkým nadšencom prírody, ktorí radi skúmajú svet okolo seba a ktorým naša Zem nie je ľahostajná.

      Hravá angličtina a tvorivá matematika I. st.  Mgr. Lenka Mocáková

      Hlavným cieľom je  prostredníctvom hier, spievania, hrania divadla aj tancovania si osvojiť slovnú zásobu a  niektoré frázy v anglickom jazyku.  Zároveň krúžok ponúkne priestor na precvičovanie Hejného metódy v praktických činnostiach, /prednostne  je určený pre najmenších žiakov prvého ročníka /.    

      Animátor Jazykovej univerzity  Mgr. Lenka Mocáková

      Krúžok je určený pre starších žiakov, ktorí sú ochotní spolupracovať na príprave a realizácii voľnočasových aktivít pre mladších žiakov. /Adventné divadlo pre MŠ a Jazyková univerzita 2018 /. V rámci krúžku bude aj  možnosť osvojiť si základy z talianskeho jazyka.

      Nemčina trochu inak ...  (Príma - Kvarta)  Mgr. Veronika Kotusová

      Nemecké zvyky a tradície, nárečia a zaujímavosti... Zaujímaš sa o starý germánsky jazyk a chcel by si sa mu venovať  aj mimo hodín nemeckého jazyka? Krúžok „Nemčina trochu inak“ je tu pre všetkých, ktorí by sa v nemeckom jazyku chceli zlepšovať a aj zábavnou formou precvičiť gramatiku, rozšíriť slovnú zásobu a konverzovať.

      Vybíjaná  Mgr. Ján Bačišin

      Pokračovanie v úspešnej tradícií niekoľkonásobných vicemajsteriek Prešovského kraja (dievčatá V.A, VI.A,VII.A, Príma, Sekunda)

      Talentníček (pre dievčatá II. a IV. roč. ZŠ) Mgr. Eva Jakubová

      Záujmový krúžok je určený pre dievčatá, zameraný na všestranný rozvoj dieťaťa z hľadiska športovej, tanečnej, výtvarnej, pracovnej, hudobno-dramatickej a estetickej výchovy.

      VEDKOHRY   PRE    TRETIAKOV Mgr. Alena Šatníková

      Pohybové, hudobné i tvorivé hry sú určené pre tretiakov, ktorí nemajú radi nudu... Hry v škole i v prírode, zábavné i poučné, pre tvorivých a usilovných, s hudbou i počítačom v spoločnosti dobrých kamarátov. „Keď si kamarát, tak poď sa s nami hrať.“

      Loptové hry Mgr. Jana Hobľaková

      Krúžok je určený pre chlapcov aj dievčatá 2.-4. ročníka. Je zameraný na osvojenie pravidiel hier /futbal, florbal, vybíjaná/, získavania základných zručností s loptou, rozvoj fyzickej zdatnosti, kondície, pohybovej výkonnosti.

      Turistický krúžok  Mgr. Daniela Chalachanová

      Máš rád prírodu, hrady a zvieratká? Prihlás sa na turistický krúžok a spolu zažijeme nejedno dobrodružstvo v lese, či na lúke. A ak máš rád kone, tak neváhaj. Určite si aj zajazdíš. Krúžok je určený prevažne pre žiakov 4. až 9. ročníka ZŠ a prímy až kvarty.

      Krúžok spevu anglických pop pesničiek pre stredoškolákov  Mgr. Jozef Bubnár

      V rámci krúžku budeme spievať vybrané moderné pop hity s dôrazom na slovnú zásobu získanú z danej skladby. Hudobne ho bude doprevádzať na klávesoch samotný vyučujúci. Krúžok má za účel aj pripraviť študentov na rôzne spevácke súťaže modernej piesne, ktoré sa počas školského roka konajú. Budeme sa stretávať v stredu o 13.30.