• Návšteva sestry Márie Assunty Suniko Inoue členky generálnej rady Dcér Márie Pomocnice (FMA) v Ríme na našej škole v 4.A
     • Návšteva sestry Márie Assunty Suniko Inoue členky generálnej rady Dcér Márie Pomocnice (FMA) v Ríme na našej škole v 4.A
     • Žiaci zo 4.A mali 19.10.2016  návštevu až z „Japonska.“ Sestra Anka prišla do triedy so svojou spolusestrou saleziánkou, ktorá momentálne pôsobí v generálnej rade v Ríme a je určená ako vizitátorka pre 10 krajín sveta. Jednou z krajín je aj Slovensko. Prišla i na východnú časť našej krásnej krajiny a jej túžba sa splnila. Zavítala do našej školy. Deti ju privítali  pekne vyzdobenou gerberou a  množstvom otázok. Komunikácia  prebiehala v taliansko-slovenskom jazyku a naopak. Zaujímalo ich aké sú deti a školy v Japonsku, aká je jej rodná krajina, aké tradičné jedlo obľubujú. A niektoré jedlá deti i poznali a pomenovali. Sestra Mária Assunta je tiež učiteľkou. Bolo to hneď vidieť. Cítila sa  ako doma. Deti naučila niektoré japonské znaky a vysvetlila im, že Japonci používajú tri druhy písma. Jedným z nich sú i pre nás nečitateľné japonské znaky. Po veselom stretnutí sa Sr. Mária Assunta každému žiakovi na pamiatku podpísala do zošita a na záver sme si s ňou urobili fotografiu. Pozrela si i našu školskú kaplnku. Často  opakovala, že naša krajina je krásna  a ľudia sú tu srdeční a milí.
      Sr. Anna Ulčáková  
      Fotogaléria    

    • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy si pripomenuli aj študenti Kvarty. Pretože, výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie tak sme si aj my pripomenuli prostredníctvom rôznych aktivít a prezentácie ako by sme sa mali vhodne stravovať, ktoré potraviny by sme mali jesť častejšie, ktoré menej a ktorým by sme sa mali vyhýbať úplne. Ako pomôcka pri zdravom a správnom stravovaní nám poslúžila tzv. potravinová pyramída.                        Fotogaléria
      Na Svetový deň zdravej výživy si žiaci VI.A triedy urobili kvíz " Aký  zdravý životný štýl máš? "                   Fotogaléria

       

       

    • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy si žiaci tercie pripomenuli prostredníctvom jazykových aktivít zameraných na potravinovú pyramídu. V úvode sa žiaci oboznámili so zjednodušeným modelom pyramídy z internetových zdrojov v anglickom jazyku. Následne jednotlivé skupinky vybrali vhodné potraviny pre svoju kategóriu, ktoré našli v letákoch a časopisoch a spracovali ich. Na nasledujúcej vyučovacej hodine ich prezentovali spolužiakom. So zdravou výživou však neskončili, pretože celý týždeň si budú zaznamenávať čo všetko zjedli, koľko porcií, a do ktorej kategórie potraviny patrili. Na budúci týždeň si svoje výsledky zhodnotíme a veľmi ľahko sa tak naše stravovacie návyky, ale aj jazykové zručnosti v anglickom jazyku zlepšia.

      PaedDr. Mária Čiefová                           Fotogaléria

       

    • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy
     • V triede 4.A sme v rámci dňa zdravej výživy na hodine anglického jazyka pracovali so slovnou zásobou ovocie, zelenina a kategorizácia jedál. Následne sme rozličné potraviny zadeľovali do skupín ako sú tuky a sladkosti, mliečne a mäsové výrobky, ovocie a zelenina a obilniny. Povedali sme si, v akom množstve by tieto jedlá mali byť obsiahnuté v našom jedálničku. Na to bola zameraná aj aktivita Pyramída jedál, ktorú si následne deti v skupinách vyrábali. Žiaci sa oboznámili s tým, že podstatnou zložkou stravy by mali byť obilniny, cereálie, ryža, zemiaky, ovocie a zelenina  a vyhýbať by sa mali tukom a sladkostiam.   

      Mgr. Martina Bartková                         Fotogaléria

    • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy
     • 16. október je celosvetovo vyhlásený za Deň zdravej výživy. Pri príležitosti tohto dňa sme aj na našej škole zrealizovali niekoľko aktivít, ktoré majú blízko k zdravej výžive alebo zdravému životnému štýlu.
      V dňoch 17.-18. októbra prebehli pre žiakov nižšieho stupňa osemročného gymnázia a žiakov 5.-9. ročníka ZŠ prednášky a pohybové aktivity v priestoroch telocvične, ktoré mala pod palcom Mgr. Zlatica Kožinová z RÚVZ v Humennom. Žiaci mali možnosť zistiť sami na sebe, aký dôležitý je pohyb v našom živote.

      Pre študentov vyššieho stupňa OGYštudentov 4-ročnej formy gymnázia boli pripravené besedy o správnom spôsobe stravovania sa, po čom v našom jedálničku siahnuť častejšie, čo obmedziť alebo vynechať. Odvážlivcom, ktorí mali záujem, bola zmeraná hodnota krvného tlaku, množstvo oxidu uhoľnatého vo výdychu alebo pomer svalovej a tukovej hmoty. Aby sme trošku rozkývali aj naše kosti, chlapci si zmerali sily vo volejbale prvýkrát v zmiešaných družstvách z jednotlivých tried gymnázia a dievčatá popracovali na sebe v rytmických cvičeniach pod vedením sr. Dášeny FMA a v rytme zumby pod vedením študentiek maturitného ročníka Ivky a Ľudky.
      V priebehu týchto dní bolo všetkým žiakom CSŠ ponúknuté čerstvé ovocie, na ktorom si mohli pochutnať počas veľkých prestávok.
      V stredu 19. októbra mohli svoje aranžérske schopnosti predviesť všetci žiaci 2. stupňa ZŠ a nižšej formy OGY, ktorí spoločne so svojimi triednymi učiteľmi skrášlili prostredie jednotlivých tried. Žiaci si pripravili stoly vyzdobené ovocím, zeleninou a prvkami jesene. Komisia zložená z učiteľov ohodnotila výzdobu jednotlivých tried, pričom rozhodujúci bol počet druhov ovocia, zeleniny a estetická stránka.
      Foto

       

     • Pozvánka na súťaž – „ ... A SLOVO BOLO U BOHA“
     • Pozvanka_a_propozicie.docx
      Prihlaska_2016.docx

      V súlade s propozíciami, ktoré k ekumenicky ponímanej súťaži v prednese kresťanskej poézie a prózy vydal hlavný organizátor – Združenie katolíckych škôl Slovenska, Spojená škola Sv. Rodiny v Bratislave – uskutoční sa pre východné časti Prešovského a Košického kraja krajské kolo súťaže dňa  8. decembra 2016 (štvrtok),  so začiatkom o 9.00 hod. sv. omšou v kaplnke Cirkevnej  spojenej  školy, Duchnovičova  24, 066 01  Humenné.

      Súťažiť sa bude v dvoch základných kategóriách:
      -  prednes poézie
      -  prednes prózy
      v piatich vekových skupinách:

      • mladší žiaci (1. – 4. ročník ZŠ)
      • starší žiaci (5. – 6. ročník ZŠ, resp. žiaci prímy  8-ročných gymnázií)
      • starší žiaci (7. – 9. ročník ZŠ, resp. žiaci sekundy, tercie a kvarty 8-ročných gymnázií)
      • študenti stredných škôl
      • dospelí


      Z každej kategórie a vekovej skupiny prvý v poradí postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa  uskutoční  v Bratislave.
      Z organizačných dôvodov prosíme, aby ste  najneskôr do 30. novembra 2016 poslali na adresu školy (poštou alebo e-mailom)  priloženú návratku.
      Zároveň  prosíme pedagógov, aby sa prihlásili ako členovia  o prácu v porote. Spoločne tak zabezpečíme objektívne hodnotenie výkonov súťažiacich. Svoju účasť v porote potvrďte  do 30. novembra 2016 e-mailom na adresu školy.  Vopred ďakujeme za spoluprácu.
      Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.
      Tešíme sa na stretnutie a ostávame s pozdravom

       

                                                                                                                                                                       Mgr. Matúš Bartko, PhD.

                                                                                                                                                                              riaditeľ školy

       

      Kontakt: 057/7752732     e-mail: aslovobolo@gmail.com

     • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna
     • Oznamujem Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. a v znení neskorších predpisov dňa 27. 10. 2016 udeľujem riaditeľské voľno žiakom Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24, 066 01  Humenné z dôvodu  konania celodiecézneho metodického dňa pedagogických a výchovných zamestnancov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy.

    • Svetový deň zdravej výživy
     • Svetový deň zdravej výživy
     • V polovici októbra sme sa na hodinách nemeckého jazyka opäť zapojili do aktivít pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy (16. október). Študenti IV. AG (Foto) si zopakovali slovnú zásobu v oblasti stravovania a vytvorili 3D-potravinovú motiváciu pre zdravé raňajky alebo desiatu. Na chodbe si to môžete všimnúť a zamyslieť sa nad svojimi stravovacími návykmi. V tvorivej atmosfére spolupráce sa každý aktívne zapojil do činnosti na tomto malom projekte alebo triedením zdravých a nezdravých potravín na tabuli.

      Trieda Sekunda mala hodinu nemeckého jazyka teraz v telocvični s aktívnym zapojením sa do telesnej aktivity. Žiaci si vypočuli zásady zdravého životného štýlu od p. Kožinovej z Úradu verejného zdravotníctva v Humennom. Niektorí mohli zistiť, že čo sa týka ich fyzickej kondície, majú dosť slabú vytrvalosť a výkon. Stále sa s tým dá niečo robiť...

      Tercii (Foto) sa hodina nemeckého jazyka bola zameraná na zdravú stravu s kontrolou pripravenej desiaty. Ako fotografie ukazujú, chýbala zelenina a ovocie. Žiaci si mohli doplniť deficit čerstvého ovocia jablkami, ktoré študenti rozdávali počas veľkej prestávky. Triedením zdravých a nezdravých potravín na tabuli sa žiaci naučili novú slovnú zásobu k danej téme.

       Dúfam, že žiakom a študentom nechýba aj predsavzatie a motivácia, robiť pre svoje zdravie viac. Každý sám nesie zodpovednosť za svoje zdravie.

      Aj triedy II. AG, Kvinta a Sexta (Foto) sa zapojili do aktivít v rámci zdravého stravovania a životného štýlu.  Triedili, čo je zdravé a čo nevhodné pre život človeka a tak isto aj skladali pravidlá zdravého životného štýlu. Zopakovali si tak slovnú zásobu, pri ktorej nechýbalo ani zamyslenie nad svojim spôsobom života – čím škodím svojmu zdraviu a ako to napraviť.

      sr. Sofia

      sr. Sofia

    • Hrdinovia v akcii
     • Hrdinovia v akcii
     • XXV. ročník celoslovenskej súťaže posádok záchranných zdravotných služieb s medzinárodnou účasťou ZÁCHRANA 2016 v termíne 12. – 15. október 2016 v Humennom mal v piatok program s názvom Hrdinovia v akcii. Jeho obsahom boli ukážky prvej pomoci, prehliadka techniky ZZS, HaZZ, Polície pre verejnosť a školy. Zúčastnili sa jej aj naši tretiaci a štvrtáci, ktorí si mohli vyskúšať nepriestrelnú vestu i prilbu členov polície, sadnúť si na policajnú motorku, obzrieť hasičskú techniku, zachrániť život mackovi, ktorého uštipla včela, vidieť vnútro najmodernejšej sanitky. Každý dostal na pamiatku odrazku v tvare macka s logom Falck a za splnenie úloh Diplom. Naozaj vydarená akcia s  krásnou Spanilou jazdou mestom na záver. Ďakujeme hasičom, polícii a záchranárom zdravotníkom za všetko čo robia pre záchranu života!
      Foto

     • Členovia novej rady školy CSŠ – podľa výsledkov volieb
     • Minulý týždeň prebehli voľby do rady školy na rôznych úrovniach. Do rady boli zvolení:

      • za rodičov MŠ: Mgr. Stanislav Mikita
      • za rodičov ZŠ: Ing. Andrej Potocký
      • za rodičov GYM: Mgr. Jozef Mocák
      • za pedagogických zamestnancov MŠ + ZŠ: Mgr. Jaroslav Rovňák
      • za pedagogických zamestnancov GYM: Mgr. Ivana Bučeková
      • za nepedagogických zamestnancov: Mária Ferčáková
        

      Funkčné obdobie novej rady školy začne 7.11.2016.
       

    • Jana z Arku
     • Jana z Arku
     • V stredu 5. 10. 2016 sme sa my, žiaci kvinty a sexty, spolu so svojimi triednymi učiteľkami zúčastnili na  divadelnom predstavení v prešovskom divadle Jonáša Záborského - Jana z Arku. Tento slovenský muzikál nás zaujal  úžasným spevom, hereckými výkonmi a najmä zaujímavými efektmi a množstvom výnimočných kulís, ktoré obohatili scénu a vytvárali celkový efekt predstavenia. V muzikáli o panne Jane, ktorá oslobodila Francúzsko spod nadvlády Angličanov a Burgunďanov, prevládali kresťanské motívy. Sme radi, že aj napriek strastiplnej ceste autobusom a oneskorenému začiatku muzikálu v nás všetkých dominoval úžasný umelecký zážitok z tohto predstavenia.

    • Domestos – Prvá aktivita splnená
     • Domestos – Prvá aktivita splnená
     • Vďaka žiakom tried IV. A a VII.A sme splnili prvú aktivitu súťaže Domestos. Prvou úlohou . bolo vytvoriť 5 hygienických pravidiel. Pomocou originálnych obrázkov s hygienickými pravidlami sa žiaci naučili ako správne používať toaletu a udržiavať na nej čistotu. Potom žiaci vytvorili vlastný komiks s vlastným hrdinom, ktorý pravidlá plní.
      Ich  výtvor môžete vidieť na toaletách na 1. poschodí.  A hlavne môžete za nás začať hlasovať na www.domestospreskoly.sk 
      Foto

    • Domestos
     • Domestos
     • Ako hlasovať a zapojiť sa za našu školu    

      Súťaž trvá od 1. 10. – 31. 12. 2016

      • Kúpte výrobok značky Domestos a nahrajte účtenku, stránka: www.domestospreskoly.sk
      • Nahrávať účtenky môžete ako prihlásený alebo neprihlásený užívateľ.
      • Princíp je rovnaký – za jeden produkt Domestos na správne nahranej a prijatej účtenke získame 1 bod
      • Hlasujte za nás !!
      • V ponuke aktivít si vyberte našu školu a zahlasujte za nás.

      Spolu vytvorme novú kapitolu školských toaliet !!!

    • Aktuálne analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl.
     • Aktuálne analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl.
     • Zdroj: CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR

       

     • Plenárne zasadnutie a voľby rodičov do rady školy
     • Plenárne zasadnutie a voľby rodičov do rady školy

      Dňa 12.10.2016 o 15:30 sa uskutočnia voľby do rady školy za rodičov v jedálni školy. Nasledovať bude plenárne zasadnutie rodičovskej rady, potom budú v jednotlivých triedach triedne aktívy.

      Návrh kandidátov za rodičov pre voľby do rady školy
      Návrhy na kandidátov sa podávajú v zmysle platnej legislatívy. Paragraf 1 odseku 7 vyhlášky 291/2004 Z. z. je v znení: „Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov.“ Návrhy na kandidátov sa podávajú písomne a osobitne za rodičov materskej školy, osobitne za rodičov ZŠ a osobitne za rodičov gymnázia. Návrhy za rodičov MŠ podávajú rodičia MŠ, rovnako za ZŠ rodičia ZŠ a pri GYM rodičia za GYM. Z každej zložky bude zvolený 1 člen rady školy. Kandidát za rodičov nesmie byť zamestnancom školy. Tlačivá na návrhy kandidátov si môžete stiahnuť z nášho webu a doručiť ich do kancelárie školy najneskôr do 10.10.2016 do 14.45.
      Tlačivo na návrh kandidátov:   Navrh_na_kandidata_pre_volby_do_rady_skoly_za_rodicov.doc