• Európsky deň jazykov - RUJ
     • Európsky deň jazykov - RUJ
     • Európsky deň jazykov si na hodinách ruského jazyka  pripomenuli aj študenti I.AG a II.AG.   Pri tejto  príležitosti študenti  I.AG vytvorili plagát „S jazykmi dokážeš viac“. Zoznámili so základnými frázami niektorých európskych jazykov, uvedomili si jazykovú rozmanitosť v Európe a nevyhnutnosť štúdia jazykov. Mgr. Viera Fedoriaková

      FOTOGALÉRIA

    • Hodnotenie NÚCEM - Maturita 2016
     • Hodnotenie NÚCEM - Maturita 2016
     • Podľa výsledkov MS 2016, ktoré zverejnil Národný ústav certifikovaných meraní, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, 8 - ročná forma, dosiahlo v porovnaní s ostatnými gymnáziami v Humennom najlepšie výsledky vo všetkých maturitných predmetoch - SJL, ANJ, MAT.

    • Hodnotenie NÚCEM
     • Hodnotenie NÚCEM
     • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda - 4-ročná forma
      Našej škole, ako jednej z 535 slovenských stredných škôl, NÚCEM posiela informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry (SJL). Dostávame teda ďalšie veľmi dobré externé hodnotenie, ktoré predstavuje príspevok našej školy ku vzdelávaniu žiakov z povinného maturitného predmetu SJL.

    • Hodnotenie INEKO
     • Hodnotenie INEKO
     • Podľa výsledkov INEKO naše Gymnázium sv Cyrila a Metoda je zaradené medzi 10 naj skokanov v medziročnom zlepšení výsledkov.

    • Archeopark v Hanušovciach nad Topľou
     • Archeopark v Hanušovciach nad Topľou
     • Archeopark v Hanušovciach nad Topľou ponúka skvelú zážitkovú formu poznávania histórie.
      Žiaci VI.A a prímy sa  28.09.2016 takejto formy poznávania histórie zúčastnili. Nazreli do príbytkov ľudí z praveku, vyskúšali si rôzne remeslá ako výrobu keramiky, hru na hudobný nástroj, mletie múky na žarnove, streľbu z luku, tkanie či výrobu medených šperkov. Na vlastnej koži zažili dobrodružstvo pri dotyku s históriou.

      Fotogaléria

    • Európsky deň jazykov - ANJ
     • Európsky deň jazykov - ANJ
     • Študenti III.AG a sexty vytvorili pri príležitosti Európskeho dňa jazykov stránku našej školy Cirkevná spojená škola Humenné v anglickom jazyku na portáli Wikipedia. Aj bez predchádzajúcich skúseností s vytváraním stránok na tomto portáli využili svoj talent a jazykové zručnosti na to, aby anglicky hovoriacim čitateľom sprostredkovali základné informácie o našej škole. PaedDr. Mária Čiefová
      Fotogaléria

    • Európsky deň jazykov - NEJ
     • Európsky deň jazykov - NEJ
     • Aj v tomto školskom roku sme sa na hodinách nemeckého jazyka zapojili do Európskeho dňa jazykov. Okrem toho, že žiaci poznajú anglický jazyk a učia sa nemecký jazyk, si mohli aj v teraz vyskúšať ďalšie cudzie jazyky – talianský, maďarský a ruský jazyk. Oboznámili sa s geografickou polohou na mape, naučili, alebo zopakovali si názvy krajín, aj susedných krajín a jazykov a samozrejme nechýbali základné pojmy s použitím týchto piatich cudzích jazykov. Žiaci II. AG. IV. AG, Kvinty Sexty sa vzájomne učili a mohli zistiť, že nemčina nie je až taký ťažký jazyk... Skúsili sa aj predstaviť v týchto jazykoch...samozrejme, nechýbala pri tom ani zábava a smiech...☺
      Zapojili sa aj žiaci SekundyTercie, ktorí si vyrobili vlastný „minislovníček“ do vrecka v štyroch jazykoch, keďže piaty (anglický) už dobre ovládajú.
      Žiaci si tak vyskúšali niečo nové na vyučovacej hodine a mohli zistiť, že aj iné cudzie jazyky sú zaujímavé a ich znalosť (hlavne v zahraničí) zaručí konverzáciu „jazykovým“ spôsobom a nie „rukami a nohami“... Žiaci sa delili aj o svoje osobné skúsenosti zo zahraničných ciest s používaním ostaných cudzích jazykov.

      smiley  sr . Sofia

      Fotogaléria

    • Európsky týždeň športu 2016 na prvom stupni našej ZŠ
     • Európsky týždeň športu 2016 na prvom stupni našej ZŠ
     • Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. V tomto roku  sme si jeho druhý ročník pripomenuli v stredu 14. septembra  aktivitou “Cvičíme v prírode”.  Spolu sme objavovali možnosti  pohybu vonku - na kopci nad Kalváriou. Príroda a vonkajšie prostredie je jednoducho prístupná možnosť ako tráviť čas spolu s kamarátmi – spolužiakmi. Cesta späť viedla popri Kostolu Sedembolestnej Panny Márie, kde sme sa spoločne pomodlili desiatok sv. ruženca. 
      Fotogaléria

    • Krížová cesta na Humenskej kalvárii
     • Krížová cesta na Humenskej kalvárii
     • Krížová cesta na Humenskej kalvárii, pripravená a čítaná žiakmi, študentmi i učiteľmi CSŠ.
      Na sviatok Povýšenia kríža 14. 9.  sme mohli spoločne s veriacimi  z farnosti sa zamyslieť  nad utrpením Krista a tiež nad veľkosťou a silou Jeho milosrdenstva voči nám všetkým. Určite,  aj vďaka milostivému miestu v  príjemnom  prostredí  a za  pekného  počasia  boli tieto chvíle mimoriadne a plné Božej prítomnosti.
      Fotogaléria

     • PONUKA ZÁUJMOVÉHO VZDELÁVANIA šk. rok 2016/17
     • Vzdelávacie poukazy odovzdajte vedúcemu krúžku najneskôr  19. septembra 2016.      

      Ponuka_kruzkov_2016-17.pdf                   

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017. Privítanie našich milých prváčikov v škole a spoločná svätá omša v Kostole Všetkých svätých kde sme spolu vzývali Ducha Svätého a vyprosovali si potrebné milosti. Hlavným celebrantom bol Mons. Pavol Dráb.
      Fotogaléria

    • Posviacka novovzniknutých priestorov Materskej školy sv. Terézie z Lisieux
     • Posviacka novovzniknutých priestorov Materskej školy sv. Terézie z Lisieux
     • Posviacka novovzniknutých priestorov Materskej školy sv. Terézie z Lisieux, ako ďalšej organizačnej zložky CSŠ, za prítomnosti duchovných otcov Mons. Pavla Drába, dekana Mgr. Františka Mariňáka a prednostu Mestského úradu v Humennom Mgr. Ondreja Bartka, spolu s riaditeľom školy Mgr. Matúšom Bartkom, PhD. Z obnovených priestorov sa tešili deti a ich rodičia.

      Fotogaléria