• Marec - mesiac knihy
     • Marec - mesiac knihy
     • Marec – mesiac knihy, Kniha najlepší priateľ, Máme radi knihy....tak v tomto duchu sa niesol celý mesiac marec . Preto ani naša škola a žiaci nezostali nič dlžní týmto heslám a aktívne sa , či už v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry alebo rôznymi inými aktivitami, zapojili rozšíriť si obzory v rámci čitateľskej gramotnosti, alebo lásky ku knihám. Vyvrcholením bola práve návšteva piatakov  mestskej vihorlatskej knižnice. Terajší aj budúci milovníci krásne literatúry mali možnosť bezplatne sa zapísať za čitateľov. Samozrejme nechýbala ani prednáška pracovníčok knižnice o všetkom, čo ich zaujímalo. Potom už bola knižnica iba ich. A že sa im akcia páčila, svedčí veľký počet  novoprihlásených čitateľov.

      Fotogaléria

     • OZNAM
     • Dňa 1. 4. 2015 sa vyučovanie končí:

      1. stupeň - 4. vyučovacou hodinou
      ročníky 5.-.9. ZŠ a príma - kvarta - 5. vyučovacou hodinou
      septima - oktáva, I.AG- IV.AG - končia po krížovej ceste (rozchod pred kostolom)

    • 22.marec Svetový deň vody
     • 22.marec Svetový deň vody
     • „Voda je najzákladnejším prvkom života a od našej schopnosti uchovávať ju a deliť sa s ňou závisí budúcnosť ľudstva“ povedal Sv. Otec František na Generálnej audiencii v súvislosti so Svetovým dňom vody. Týmto dňom, vyhláseným Organizáciou Spojených národov od roku 1992, je 22.marec. Na našej škole pri tejto príležitosti prebehol Minikvíz. Svoje vedomosti si z tejto oblasti zmerali zástupcovia tried II. stupňa ZŠ a študenti oboch gymnázií. S najvyšším počtom bodov sa víťazmi stali Dominika Ferková z KVARTY a Róbert Karpiel z I. AG.

      Mgr. L. Kosťunová, Ing. M. Saloňová

    • Deň narcisov 2015
     • Deň narcisov 2015
     • Dňa 27.03.2015 sa študenti Septimy a III.AG zúčastnili verejnej finančnej zbierky "Deň narcisov 2015" organizovanej Ligou proti rakovine. Aj ulice nášho mesta sa v tento deň zaplavili žltými  narcismi - symbolom porozumenia, nádeje a pomoci. Každý, kto si ich pripol na svoj odev, vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

      Veríme, že aj študenti našej školy svojou dobrovoľníckou činnosťou počas tohto humánneho podujatia pomohli spoločne so stovkami ďalších dobrovoľníkov na území Slovenska ľuďom, ktorí to potrebujú.

      Mgr. Lenka Kosťunová

      Fotogaléria

    • Veni, vidi...a bolo super!
     • Veni, vidi...a bolo super!
     • Veni, vidi...a bolo super! Ak budete mať cestu do Košíc, určite nezabudnite navštíviť technické múzeum. Úplne bombastická je stála expozícia obsahujúca kolekciu prístrojov na meranie fyzikálnych javov a rôzne demonštratívne prístroje. Tešili sme sa ako malé deti, keď sme kričali a skúšali silu svojho hlasu, postreh či skladali tangramy a hlavolamy. V odraze zrkadiel nebolo ľahké nájsť svoju pravú tvár. Ako iluzionisti sme sa cítili pri Bernoulliho vznášajúcej sa lopte. Niektorí boli dokonca o hlavu kratší. Na tejto výstave sa nič neprednášalo, nič nemuselo, každý robil len to, čo ho bavilo...

      študenti Kvarty a 2. AG

      Fotogaléria

     • Oznam
     • Veľkonočné prázdniny:

      2.apríl - 7.apríl 2015.

      Vyučovanie začína 8. apríla 2015.

    • 400 rokov od založenia jezuitského kolégia v Humennom
     • 400 rokov od založenia jezuitského kolégia v Humennom
     • Práve táto škola je priamym pokračovateľom jezuitského kolégia v Humennom."
      J. E. Mons. S. Stolárik, rožňavský diecézny biskup

      V utorok, 24. marca 2015, si žiaci a pedagógovia Cirkevnej spojenej školy v Humennom pripomenuli 400 rokov od založenia Katolíckeho kolégia v Humennom. Cirkevná spojená škola sa hlási k odkazu tohto kolégia, pretože novoveké kolégium bolo jezuitské a Jezuiti boli zároveň i na čele Farnosti všetkých svätých, ktorá je dnes správcom CSŠ.

      Žiaci gymnázia pod vedením Mgr. D. Ambrovej, Mgr. D. Hojdanovej a Mgr. J. Rovňáka pripravili pri tejto príležitosti slávnostnú akadémiu. Tá bola krátkou exkurziou do dejín humenského kolégia. Jezuitské kolégium bolo internátnou školou gymnaziálneho typu, kde mali pedagógovia dosah nielen na vzdelávanie, ale i na celú výchovu svojich zverencov. Čestným hosťom programu bol aj novovymenovaný biskup Rožňavskej diécezy, Mons. Stanislav Stolárik, ktorý v časoch pôsobenia v Humennom napísal knihu Humenské kolégium a traja košickí mučeníci a inicioval aj založenie samotnej Cirkevnej školy. Sviatočné dopoludnie vyvrcholilo slávnostnou svätou omšou, ktorú Mons. Stanislav Stolárik celebroval.
      „Ak chceme poznať svoju budúcnosť, najskôr musíme poznať svoju minulosť. Bez hrdej minulosti totiž niet krásnej budúcnosti.“

      Fotogaléria

     • Jazykový kvet 2015 - krajské semifinále
     • Srdečne blahoželáme Alžbete Bačišinovej z kvarty (Mgr. A. Gabriová), ktorá zo semifinálového krajského kola postúpila na krajské kolo, ktoré bude opäť v Prešove v apríli. Aj ďalším našim reprezentantom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im, aby ich nadšenie pre štúdium cudzích jazykov neopustilo.

    • Týždeň čítania, kníh a tvorivosti, spojený s čitateľským maratónom
     • Týždeň čítania, kníh a tvorivosti, spojený s čitateľským maratónom
     • Od 23. 3. 2015 sa pre žiakov I. stupňa uskutoční Týždeň čítania, kníh a tvorivosti, spojený s čitateľským maratónom. Návštevou Vihorlatskej knižnice sme začali s prípravou na tento zaujímavý týždeň, kde sme sa viac dozvedeli o knihách, o slovenských rozprávkach, ale aj o výpožičnom knižničnom poriadku a o význame knižnice. Program pokračoval v Pastoračnom centre na Sidl. III sledovaním muzikálových rozprávok: Šípková Ruženka, Červená čiapočka a Dvanásti mesiačikovia, v ktorých vždy jasne zvíťazí dobro nad zlom. Na záver sme v Kostole troch svätých košických mučeníkov poďakovali Bohu za tieto rozprávkové a nádherné slnečné chvíle.

      Viac info

      Fotogaléria

     • Kritériá na prijímacie skúšky
     • Kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka štvorročného gymnázia a 1. ročníka (Prímy) osemročného gymnázia pre školský rok 2015/2016 sú zverejnené v module Uchádzači / Prijímacie konanie.

     • 24. marca 2015 si pripomenieme založenie HUMENSKÉHO JEZUITSKÉHO KOLÉGIA
     • 24. marca 2015 si pripomenieme založenie HUMENSKÉHO JEZUITSKÉHO KOLÉGIA - Obrázok 1V utorok 24.3.2015 si pripomenieme 400 rokov od založenia Katolíckeho gymnázia (Kolégia) v Humennom. Toto výročie je nám blízke aj preto, lebo istý čas bol riaditeľom Gymnázia sv. Štefan Pongrác, jeden z Košických mučeníkov. Slávnostný program začne o 9.00 hod.  v MsKS akadémiou Cirkevnej spojenej školy. Sv. omšu vo farskom kostole o 10.30 hod. bude celebrovať  Mons. Stanislav Stolárik, biskup Rožňavskej diecézy.

      Všetci ste srdečne pozvaní.

       

      Program:
      0.-1. VH – vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín
      8:35 hod. – presun do MsKS – estrádna sála
      9:00 – 10:00 – slávnostná akadémia žiakov
      10:30 – 11:30 – slávnostná sv. omša
      11:50 – príchod do školy
      11:50 - 12:15 – triednické hodiny
      6. – 7. VH – vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín

    • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - dve druhé miesta v dekanátom kole
     • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - dve druhé miesta v dekanátom kole
     • Dňa 13.3.2015 sa vo Farnosti Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Humennom uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády Košickej arcidiecézy pre dekanáty Humenné, Snina a Vranov nad Topľou.

      Našu školu v kategórii ZŠ reprezentovalo družstvo: Veronika Chalachanová (sek.), Terézia Kočanová a Anna Mikulová (tercia). V kategórii SŠ súťažnú trojicu tvorili: K. Bačišinová, D. Ficiková a E. Ficková (všetky zo septimy).

      Mali sme svojho zástupcu aj v porote, kde na správnosť odpovedí dohliadal p. kaplán M. Liška.

      Obom družstvám unikol postup do krajského kola olympiády o povestný vlas: aj jedno, aj druhé družstvo stratili na víťazov iba 0,5 bodu!

      Za všetku námahu v príprave a pri štúdiu kníh Svätého písma a za výborné umiestnenie im vyslovujeme poďakovanie.

      PK KNB

      FOTOGALÉRIA

    • BIBLICKÁ SÚŤAŽ A OLYMPIÁDA
     • BIBLICKÁ SÚŤAŽ A OLYMPIÁDA
     • Dňa 12.3.2015 sa v priestoroch Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnili okresná biblická súťaž a biblická olympiáda (protopresbyterské kolá) pre gréckokatolíkov, na ktorých sa zúčastnili aj žiaci našej školy a to v troch kategóriách. Tri trojčlenné tímy si počínali veľmi úspešne, o čom svedčia aj nasledujúce výsledky:
      BIBLICKÁ SÚŤAŽ
      A KATEGÓRIA:
      1. miesto:
      Petra Vasiľková (2. A), Martin Kuľha (2. A), Daniel Surničin (2. A)

      B KATEGÓRIA:
      1. miesto:
      Laura Mária Zlacká (4. A), Kristína Surničinová (3.A), Matej Chalachan (4. A)

      BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
      1. KATEGÓRIA:
      1. miesto:
      Rút Šambronská (TERCIA), Veronika Chalachanová(SEKUNDA), Filip Zlacký (PRIMA)
      Víťazi postúpili a budú reprezentovať našu školu na krajskom kole v Prešove.
      BLAHOŽELÁME!

      FOTOGALÉRIA

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín
     • V mesiaci marec sa v našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Všetkým súťažiacim ďakujeme za pekný zážitok z krásneho umeleckého slova. Víťazom školského kola blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom reprezentovaní školy v okresnom kole.


      Výsledková listina školského kola:


      1. kategória (žiaci 1. – 3. ročníka):
      Poézia:
      1. miesto – Barbora Krídlová (II. A)
      2.miesto - Nina Šurinová (II.A)
      Próza:
      1. miesto – Ondrej Ščepanik (III.A)
      2. miesto – Katarína Polanská (III.A)
      3. miesto - Jakub Valalik (III.A)

      FOTOGALÉRIA

    • Organizácia vyučovania počas EČ a PFIČ MS - marec 2015
     • Organizácia vyučovania počas EČ a PFIČ MS - marec 2015
    • Trnavská univerzita
     • Trnavská univerzita
     • Dobrý deň,

      dovoľujeme si Vás informovať o tom, že sme predĺžili termín podávania prihlášok pre uchádzačov na všetkých piatich fakultách Trnavskej univerzity v Trnave do konca marca 2015.

       

      S pozdravom,

      Martina Krajčírová,

      0903 783 438, PR Trnavskej univerzity

       

    • OZNAM - odhlásenie sa z obedov v šk. jedálni
     • OZNAM - odhlásenie sa z obedov v šk. jedálni
     • Od 9.3.2015 bude možné odhlásiť sa z obedov aj cez internet. Je potrebné prihlásiť sa do Elektronickej žiackej knižky na webovej stránke školy. Odhlásenie je možné do 7.30 hod. cez modul Jedálny lístok.