• Vizitácia otca arcibiskupa Bernarda Bobera na našej škole
     • Vizitácia otca arcibiskupa Bernarda Bobera na našej škole - Obrázok 1Dňa 27. 10. nás navštívil otec arcibiskup Bernard Bober pri príležitosti už vopred plánovanej vizitácie. V homílii nás povzbudil i uistil o modlitbách za našu školu a pripomenul aj dôležitý výchovný rozmer, ktorý má poskytovať katolícka škola. Pri spoločnom stretnutí s pedagógmi bolo cítiť jeho úprimný otcovský záujem o túto školu. V závere všetkých prítomných poprosil o modlitby zaňho i za seba navzájom, aby sme spoločne budovali jedno spoločenstvo, ktoré sprítomňuje Krista na zemi.

      FOTOGALÉRIA

     • RÍM
     • RÍM - Obrázok 1FOTOGALÉRIA

      Animátori – študenti  spolu s pedagógmi  E. Jakubovou, L. Mocákovou a kaplánom M. Liškom   v mariánskom mesiaci október navštívili mesto Rím v rámci projektu Let's Bridge, ktorý bol pokračovaním i odmenou pre mladých, ktorí  sa obetavo a nezištne venovali deťom počas Prázdninových jazykových univerzít organizovaných na našej škole. Nádhernou  rannou sv. svätou omšou, pri svetle sviečok ,  o 4: 30 hod. v Kostole  všetkých svätých  začali  putovanie  obetované zvlášť za  školu do večného mesta. Posilnení aj arcipastierskym požehnaním  otca arcibiskupa Bernarda Bobera, ktoré im  zaslal písomne.

      Denník  z Ríma

      1. časť :  Prvé naše kroky viedli do Katakomb sv. Kalista . Pri hroboch prvých mučeníkov sme si vyprosovali silu viery i odvahy svedčiť o Kristovi aj v dnešných časoch. Cez Via Appiu sme sa zastavili na mieste stretnutia sv. Petra s Ježišom, kde zaznela známa otázka: „ Quo vadis ?“ „ Kam kráčaš ? „ V chvíľke ticha sa každý mohol zamyslieť nad svojím smerovaním i budúcou životnou formáciou. Nasledovala Lateránska bazilika a Bazilika Santa Maria Maggiore, potom  veľkolepé Koloseum, Vatikán a výborná talianska zmrzlina.

       Večer sme v našom medzinárodnom  Camping Village využili super bazén  a naše jazykové zručnosti v konverzácii s Nemcami, Talianmi, Holanďanmi, či Američanmi… veď mesto Rím priťahuje svojou jedinečnosťou  ľudí z každého kúta sveta.

      2. časť: Ďalší deň  nás čakalo nádherné počasie a ešte nádhernejšie stretnutie so Sv. otcom Františkom na námestí sv. Petra, ktoré zaplnilo množstvo ľudí rôznych národností, rás i vyznaní. Svätý otec vo svojom príhovore nás všetkých povzbudil k vzájomnej jednote a pripomenul dôležitosť a silu Eucharistie, ktorá nás má privádzať bližšie k Bohu i k sebe navzájom,  a tak  spolu budujúc jedno spoločenstvo.

        Popoludnie sme využili na krátky oddych pri mori a večer sme sa  z jednej strany Ríma  presunuli na druhú, aby sme navštívili Kolégium sv. Cyrila a Metoda. Tam nás  osobne a veľmi srdečne privítal rektor vdp. Vladimír Stahovec, aj naši bývalí humenskí kapláni Peter Fogáš a Peter Gazda, ktorí si  tam rozširujú teologické štúdiá.  Z výkladu rektora sme sa dozvedeli o dôležitom  historickom význame tohto kolégia,  a to hlavne   v čase totality a neslobody v našej krajine.  

       

      3. časť: Naše putovanie pokračovalo po stopách sv. Pavla. Miesto  Tre fontane , ktoré je miestom umučenia apoštola, v nás zanechalo veľmi  silný duchovný zážitok. V trapistickom kláštore a chráme dýchala história, ale hlavne posvätnosť, hĺbka i jednoduchosť. Neskôr sme sa presunuli do Baziliky sv. Pavla, v ktorej je pochovaný tento velikán a záver patril úžasnému pohľadu z kupoly na celý Rím . Príjemnou atmosférou dýchali slnkom zaliate uličky  Ríma, po ktorých sme obdivovali nádherné monumenty ako Anjelský hrad, Pantheon, či Národný oltár. Na milostivých miestach, kde sú pochovaní naši velikáni ako sv. Monika, sv. Augustín, či sv. Katarína Sienska,  sme zverovali pod  ochranu celú našu školu, našich blízkych i seba samých, aby sme dokázali ako oni, vždy plniť Božiu vôľu a byť pripravení.  

      Večer nás navštívil vzácny hosť Dr. Maurizio Galardo spolu so svojou rodinou, kde sa vytvoril priestor na možnú spoluprácu medzi školami. Dr. Galardo dlhé roky pôsobil v stredoškolských aj vysokoškolských komisiách v prímorskom meste Latina, ktoré je od Ríma vzdialené 70  km. Slovensko je mu veľmi vzácne aj vďaka osobným priateľstvám.

       Ďalšie ráno po prílete do Bratislavy sme v katedrále sv. Martina ďakovali Bohu za šťastný návrat,  aj za všetky milosti a nádherné spoločenstvo, ktoré sa nám podarilo vytvoriť  po celý čas putovania. Plní vďačnosti tiež  voči všetkým, ktorí nás sprevádzali svojimi modlitbami

      Tento duchovno - formačný pobyt sa mohol realizovať aj vďaka projektovým prostriedkom, príspevku  z rodičovského združenia, od vedenia miestnej samosprávy v spolupráci s farnosťou, a tiež aj sponzorským darom jednotlivcov / Mgr. L. Sukeľová, Ing. J. Holub /.

      Špeciálne poďakovanie patrí obetavému a horlivému sprievodcovi kaplánovi M. Liškovi, ktorý  okrem odborného výkladu a vlastných skúseností  sprostredkoval všetkým  prostredníctvom svätej omše denne  živé stretnutie s Kristom pri spoločnom slávení Eucharistie.   

       

     • Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky (Jn 11,25-26)
     • S bolesťou v srdci sme prijali správu, že VIKTÓRIA HUDÁKOVÁ už nie je tu, medzi nami. Zároveň s vierou prežívame, že už je blízko pri Pánovi.

       

     • Riaditeľské voľno
     • Udeľujem riaditeľské voľno pre Cirkevnú spojenú školu dňa 29.10.2014 z dôvodu Metodického dňa učiteľov cirkevných škôl v Prešove.

      Mgr. Matúš Bartko, PhD.

     • 27. október 2014 - Vizitácia otca biskupa Mons. Bernarda Bobera
     • 0. hodina - odpadá

      7.45 – odchod na sv. omšu do kostola ( v sprievode triednych učiteľov + zástupcov)

      8.05 – modlitba sv. ruženca

      8.30 – sv. omša (Mons. Bernard  Bober)

      9.30 – 9.45 presun do školy (triedny + trieda: od kostola až do triedy)

      10.00 – 10.25 - 3. vyučovacia hodina (1. – 4. ročník končí vyučovanie o 11.00   hod.  a odchádza s triednym učiteľom a vychovávateľkou na obed)

      10.35- 11.20 – 4. vyučovacia hodina

      11.20 hod. – končia všetky triedy základnej školy (5. – 9. ročník) a gymnázia (PRI – OKT, I.AG – IV.AG)  a odchádzajú s vyučujúcimi do šatne, ktorí ich odvedú na školský dvor (odtiaľ odchádzajú na obed do ŠJ, alebo domov)

      11.30 – stretnutie učiteľov s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom v AULE

      12.30 – slávnostný obed v školskej jedálni                
         
       
         
           
                 
                 

     • Hvezdáreň v Humennom
     • Dňa 23.10. 2014 žiaci Tercie a VIII.roč.  navštívili Hvezdáreň v Humennom, kde sa zúčastnili prednášky o našej  planéte Zem, jej geologických procesoch so zameraním na magmatickú a sopečnú činnosť.  Cieľom bolo rozšíriť a obohatiť učivo o najnovšie poznatky a informácie, ktoré nám sprostredkoval  skúsený odborník – lektor M. Maturkanič.

      FOTO

     • Piataci v záhradníctve
     • Na hodinách predmetu Svet práce sa piataci v jeseni zoznamujú s prípravnými prácami v záhrade, aby v nasledujúcej sezóne bola úroda čo najlepšia. K dobrej príprave patria aj znalosti o osivách a sadivách . Preto sa v pondelok 20.10.2014 žiaci V.A a V.B vybrali do miestneho záhradníctva, aby si svoje vedomosti obohatili priamo u odborníkov. Okrem iného sme sa od milej pani predavačky dozvedeli, že v tomto jesennom období si ľudia najčastejšie kupujú ovocné stromčeky, ktoré sa práve sadia.

      FOTOGALÉRIA

     • Najviac bolí duša.....
     • Po dvojročnej prestávke 16.októbra našu školu navštívil významný zahraničný hosť   

      Mgr. Tomáš Řehák.  Počas tohtoročného turné po Slovensku, po mestách Žilina a Prešov, ak spomenieme tie väčšie a medzinárodných skúsenostiach z Ukrajiny ( v minulých rokoch Rusko, Bielorusko, Poľsko, Chorvátsko, Tádžikistan, Kazachstan a Estónsko, v roku 2013 si ho vypočulo až 18 tisíc poslucháčov) si našiel čas aj na našu školu. Bolo to skoro 140 žiakov a študentov od IX. ročníka ZŠ až po SEPTIMU a III.AG gymnázia. Ako sám spomína v úvode svojej prednášky všetko sa to začalo v jeho živote pred vyše 20-timi rokmi tým, že sprevádzal v nemocnici mladých ľudí, ktorý zomierali všetkými opustení na AIDS. Nevyliečiteľne chorý mladík mu vtedy povedal pamätnú vetu:  „Najviac bolí duša“ . Prednáškovú činnosť p. Řeháka, v ktorých vyzdvihuje hodnoty ako je vernosť, panenstvo, smerovanie mladých ľudí k tomu, aby pristupovali k sebe navzájom zodpovedne, zdržanlivo a s úctou, zastrešuje OZ ABATOP,ČR.

      Pár výrokov ako to vnímali sami mladí :

      - Najlepšia prednáška, čo som kedy počula.

      - Celá prednáška na mňa pôsobila poučne, humorne a v niektorých chvíľach dojemne. Veľmi  obdivujem ľudí, ktorí pracujú s nevyliečiteľne chorými, keby ich bolo viac .

      - Ďakujem za prednášku, som rada, že k nám p. Řehák prišiel, hodne sa mi zmenil pohľad na život, začala som si ho oveľa viac vážiť a za to mu veľmi ďakujem.

      -Veľmi ma prednáška zaujala a mnoho som si z nej odniesla som presvedčená, že aj moji spolužiaci.

                                                                                                            Ing. M. Saloňová

       

     • Poďakovanie za duchovnú obnovu
     • Dňa 14.10. 2014 sa  žiaci I.AG zúčastnili duchovnej obnovy v Košiciach., kde  si prezreli  Dóm sv. Alžbety a zúčastnili sa duch. zamyslenia sa nad Božou láskou k nám a vzájomnou láskou medzi nami,  i sv. omše s možnosťou sv. spovede v Kaplnke sv. Michala Archanjela.  Týmto zároveň chceme poďakovať p. kaplánovi M. Liškovi za jeho odborný výklad v katedrále i sprostredkovanie Božích milostí. Ďakujeme.

      FOTOGALÉRIA

     • Projekt Sakrálne miesta dekanátu Humenné
     • V rámci tohto projektu navštívili študenti oktávy filiálnu obec Farnosti sťatia sv. Jána Krstiteľa Humenné – Pod Sokolejom Hažín nad Cirochou a filiálnu obec Farnosti sv. Košických mučeníkov Humenné – Lackovce. Študenti si prezreli sakrálne miesta v týchto obciach, najmä interiéry kostolov. V Hažíne nad Cirochou sme tiež navštívili aj chrám sv. Michala archanjela, kde nás privítal miestny správca gr.-kat. farnosti Mgr. Matúš Nastišin a oboznámil nás s jej históriou a sakrálnym priestorom chrámu, ktorý v minulosti slúžil veriacim oboch obradov. Hažín nad Cirochou je rodiskom prešovského eparchu Mons. Jána Babjaka, SJ. Pozrite si niekoľko záberov z realizácie projektu.

      Mgr. R. Karpiel

      FOTOGALÉRIA

     • „ Rodina, ktorá sa spolu modlí sa nerozpadne, ale trvá. “ /matka Tereza/
     • Pozývame všetkých žiakov a rodičov CSŠ na spoločnú modlitbu svätého ruženca, ktorú organizujú Saleziáni spolupracovníci v nedeľu 19.10.2014. Stretneme sa o 14.30 hod. na parkovisku pri Hubkovej. Nezabudnite si vziať ruženec a dobrú náladu.
      Zároveň Vás pozývame na modlitbu sv. ruženca aj každý deň v týždni o 7.20 hod. v kaplnke CSŠ.

     • DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
     • Štvrtok  16.10. 2014  je vyhlásený ako DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY.

      Milí žiaci! Určite si pamätáte túto akciu z minulého roka.V tomto roku by sme ju chceli ešte viac zatraktívniť. Ako? Pozývame triedne kolektívy ZŠ  5. – 9. roč. a z  osemroč. gymnázia  Príma – Kvarta, aby sa zapojili do súťaže, kde je potrebné na 1 školskú lavicu priniesť rôzne druhy ovocia a zeleniny. Tu sa bude hodnotiť estetická úprava, ale hlavne rôznosť druhov, samostatne ovocia a zeleniny. Druhá časť súťaže bude kvíz, na ktorý každá trieda môže poslať 3 – členné družstvo. Odpovede na súťažné otázky nájdete na projektoch visiacich na chodbe na 1. poschodí pri BIO- učebni. Prosíme mená žiakov 3- členných družstiev za jednotlivé triedy nahlásiť p. uč. Kolesárovej do stredy 15. 10.

      A prečo sa oplatí zapojiť? Víťazná trieda zamení 1 vyučovací deň za ZÁBAVNO – SÚŤAŽNÉ DOPOLUDNIE, ktoré pre vás pripravia žiaci I.AG triedy.

     • Návšteva Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach
     • 3. október 2014 bol pre nás, žiakov kvarty a 9. A z CSŠ v Humennom, dňom návštevy Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.

      Spolu s pani učiteľkami Mgr.  Osovou a Mgr. Radovou sme sa vybrali do Medzilaboriec, aby sme sa dozvedeli o živote a tvorbe zakladateľa pop-artu, ktorý má korene na Slovensku. Samotné múzeum je veľká pestrofarebná budova, na ktorej sú Andyho slávne portréty úspešných ľudí. Pred múzeom sa vyníma netradičná autobusová zastávka v tvare konzervy s Campbellovou polievkou. Neďaleko sa rozprestiera i malý park s fontánou nesúcou podobizeň Andyho s dáždnikom.

      Múzeum má mnoho miestností , balkónov a schodov. Na pozadí hrá undergroundová hudba, pretože Andy nebol iba maliarom, ale aj manažérom hudobnej skupiny či režisérom filmov. Veľký priestor je venovaný portrétom tvorených  sieťotlačou. Andy vytvoril množstvo autoportrétov, vraj preto, aby nezabudol, ako vyzerá. Bol to vraj introvert a čudák, ktorý dobyl svet poukázaním na masovú výrobu modernej spoločnosti. V múzeu sme mali možnosť vidieť aj najcennejšie artefakty – košieľku, v ktorej bol Andy a jeho bratia pokrstení, ale aj Andyho fotoaparát, magnetofón či slnečné okuliare.

      Domov sme sa vrátili okolo obeda nabití novými poznatkami a emóciami. Každý, koho aspoň trochu zaujíma výtvarné umenie, by sa na miesta, kde má Andy Warhol svoje korene, mal raz určite ísť pozrieť.

      FOTOGALÉRIA

     • Cezpoľný beh
     • Dňa 2.10.2014 sa konalo obvodné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl nášho okresu. Vo vyrovnaných súbojoch si naši žiaci ZŠ sv. Cyrila a Metoda a Gymnázia sv. Cyrila Metoda zmerali sily so svojimi rovesníkmi a dosiahli veľmi pekné výsledky.

      V kategórii jednotlivcov boli najlepší:   SŠ  Zuzana Raganová 2. miesto,  Jakub Halajčík  4. miesto

                                                             ZŠ  Matúš Zlacký 4. miesto, Matilda Folentová 7. miesto

      V kategórii družstiev ZŠ sa umiestnili chlapci na 2. miestedievčatá na 6. mieste.

      družstvách SŠ chlapci obsadili 2. miestodievčatá 3. miesto.

      Teší nás záujem, snaha a vynaložené úsilie žiakov reprezentovať našu školu. Všetkým účastníkom ďakujeme za vzornú reprezentáciu CSŠ a srdečne blahoželáme.

                                                                                                                        Mgr. Jozef Bačovčin

      FOTOGALÉRIA

     • KOMPRAX na CSŠ
     •    „Nie je dôležité robiť veľké veci, ale robiť  malé s veľkou láskou!“   Matka Tereza

       Naši študenti zareagovali na výzvu Iuventy a cez projekt Komprax zrealizovali svoje malé projekty, ktorými chceli pomôcť svojmu okoliu a upozorniť na problémy súčasnej doby.

      Účelom školenia Komprax je napísať malý projektový zámer. Môj MPZ sa nazýval Kreatívna študovňa a prebiehal 26. júna 2014 v priestoroch našej školskej knižnice. Cieľom  projektu bolo využiť kreatívne schopnosti, skrášliť priestor  knižnice a v neposlednom rade aj prezentovať, akí zruční a šikovní sú žiaci našej školy. Prostredníctvom tejto aktivity sa podarilo utužiť kolektív a posilniť tímovú prácu.  

         Lucia Michalenková  oktáva       foto 1

       

      Projekt Zasaď si kvet! bol pripravený pre deti z našej školy, ale aj deti z mesta,  v rámci Jazykovej univerzity s ekologickým programom . Deti sa mohli naučiť sadiť, presádzať a ošetrovať rastliny rôznych druhov.

      Vďaka materiálom (farebné kvetináče a pestré kvety ), ktoré sme kúpili  prostredníctvom  projektu   Komprax,  sa podarilo skrášliť spoločné priestory v škole, ktoré vytvárajú príjemnú zelenú klímu.
           Ľudka Kuľhová      II. AG           foto  2                                                    

       

      Projekt Family Day sa konal slnečného a teplého 25. júna 2014 v popoludňajších hodinách na školskom dvore CSŠ. Podujatie vzniklo na podnet riešiť problém nedostatku času rodičov na deti a opačne. Počas svojho trvania mali rodiny možnosť spoločne stráviť voľné chvíle rôznymi spôsobmi. K dispozícii boli súťaže pre deti a spoločné aktivity pre rodičov a deti.  Súčasťou programu bola aj prednáška  špeciálnej pedagogičky Mgr. Mihalčíkovej   o správnej príprave do školy.

      Atraktívnou časťou programu bol  futbal otcov a synov, ako aj tancovanie zumby mamičiek a dcér. Pripravené bolo lákavé občerstvenie, ktoré veľmi dobre padlo po zábavne vyčerpávajúcich aktivitách.

            Zuzana Šarišská   oktáva         foto   3

       

      Dňa 11.7.2014 sa uskutočnil malý projekt s názvom Kráčame za umelcom. Hlavnou úlohou tohto projektu bolo zvýšiť povedomie detí o výtvarnom umení, spojené so stretnutím   účastníkov  Plenéru INSITA v humenskom  skanzene.  Popoludnie  bolo prepojené aj  s využitím odpadového materiálu, ktorý sa často  povaľuje v rôznych priestoroch.  Deti odišli s vlastnoručne vyrobenými  výtvormi a obohatené o nové skúsenosti a umelecké zážitky.

        Ivana Jakubová  II. AG                foto 4

       

      Počas Jazykovej univerzity sa realizoval tiež projekt Envirodeň , ktorého cieľom bolo upozorniť  deti na dôležitosť triedeného odpadu, ale aj na šetrenie a správne využívanie  starých nepotrebných vecí.  Pomocou enviroaktivít v anglickom jazyku sa deti zabavili i dozvedeli niečo nové o ekológií a o správnej separácií odpadu.

      Richard Mocák   oktáva                foto 5

      Veľká vďaka patrí autorom projektov, ale aj všetkým, ktorí pomáhali pri ich realizácií, a tak svojim dielom prispeli k vytváraniu krajšieho prostredia i vzťahov.

     • Domestos pre školy
     • Domestos pre školy - Obrázok 1Podporte našu snahu uspieť v projekte, ktorého finančné prostriedky sú viazané na rekonštrukciu žiackych toaliet.
      Ako?
      1. Zbierajte pokladničné bločky, na ktorom je registrovaný nákup tovaru Domestos. Následne ich vhoďte do označenej krabice vo vestibule školy, alebo ich odovzdajte p. uč. Eve Jakubovej (I. B) resp. p.uč. Kataríne Lichmanovej (I. AG)


      2. Zaregistrujte sa na stránke www.domestospreskoly.sk a udeľte „like“ fotke, ktorá dokumentuje splnenie aktivity žiakmi našej školy. (1 like = 1 fotka/aktivita . Maximálny počet udelených „likov“ jednou osobou je 5)

       
       

     • Netradičná hodina Matematiky
     • V dňoch 29. a 30. septembra prebehala výučba matematiky netradične. Výška zárobku a reálnej mzdy už nebola len záležitosťou dospelákov, rodičov, ekonómov ale aj všetkých študentov I. AG triedy. Pozvanie porozprávať o spôsobe tvorby mzdy, čo znamená hrubý či čistý príjem pre zamestnanca, koľko  peňazí dáva zamestnávateľ... prijala pani Danka Jenčíková, mzdárka našej školy a zároveň rodič študentky. Toto stretnutie nebolo o suchom prednášaní,  ale o spoločných výpočtoch, zaujímavých otázkach a o ešte zaujímavejších odpovediach. Gramotnosť našich študentov sa v oblasti financií a odvodov určite rozšírila a vzbudila zdravú zvedavosť o to, kto ďalší sa príde o svoju pracovnú skúsenosť podeliť.

      Chcem poďakovať študentom za ich aktivitu, p. Jenčíkovej za prítomnosť a ochotu sa podeliť o svoju skúsenosť.

      Verím, že matematika sa pre študentov počas ich štúdia na našej škole postupne odhalí ako nie nedosiahnuteľná hviezda ale ako objekt každodennej potreby.

      Mgr. Lichmanová Katarína

      FOTOGALÉRIA