• CLIL a environmentálna výchova
     • Do aktivít spojených s Dňom Zeme sme zapojili žiakov vybraných tried, ktorí sa s environmentálnou problematikou zaoberali v anglickom a nemeckom jazyku. Každá z týchto hodín mala dva ciele, jeden jazykový a jeden environmentálny, ktorý bol v tomto prípade dôležitejší. Je to zásadou obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania (CLIL), ktoré v tomto šk. roku postupne implementujeme do vyučovacieho procesu. Pre žiakov boli pripravené rôzne aktivity a témy, ku ktorým pristúpili originálne a rôznorodými spôsobmi. PaedDr. Mária Čiefová

      Žiaci kvarty sa v apríli počas clilovej hodiny nemeckého jazyka s p. uč. Chalachanovou bližšie oboznámili s triedením odpadu. Niektorí si podľa návodu v nemčine z odpadu zhotovili aj zaujímavé a užitočné veci. 

      Mgr. D. Chalachanová

      Študenti 1.AG urobili formou dotazníka prieskum, nakoľko sú ´zelení´, ohľaduplní k prírode. Na základe prieskumu o tom napísali správu a vytvorili plagát.

      Mgr. Adela Antoliková

       

      Žiaci VIII.A triedy odprezentovali tieto témy: Globálne otepľovanie, Chránené zvieratá na SR a Ohrozené druhy zvierat v EU. 

      p. uč. K. Vajsová

       

      Nature around us – Príroda okolo nás

       Na základe jednotlivých obrázkov, žiaci prímy opisovali čo sa na nich nachádza. Neskôr dostali žiaci pracovné listy, v ktorých pracovali s ročnými obdobiami, mali tam zobrazené prídavné mená, ktoré mali správne priradiť k ročným obdobiam a neskôr správne doplniť do textu. V pracovnom liste sa taktiež nachádzala aj báseň o počasí, ktorú žiaci čítali a následne prekladali.

      Neskôr si stihli žiaci ešte spraviť kvíz o lámačoch rekordov, v ktorom preukazovali svoje vedomosti.

      PaedDr. Ľ. Ivancová

      Študenti tercie na hodine anglického jazyka ukázali svoje vedomosti a zručnosti na tému "Chráňte našu modrú planétu." (Save our blue planet).

      Pracovali v štyroch skupinách. Žiaci v každej skupine vyrábali plagát k danej téme.

      1. skupina - Save our blue planet - Chráňte našu modrú planétu.

      2. skupina -  Stop deforestation - Zastavte odlesňovanie.

      3. skupina - Help! - Pomôžte!           

      4. skupina - Recycle waste - Recyklujte odpad.

      Chlapci a dievčatá z tercie svojou prácou na projektoch vyjadrili svoj postoj k problému znečisťovania životného prostredia.

      Mgr. A. Gabriová

       

      Septima si v úvode hodiny pozrela inšpirujúce video od Annie Leonard, ktoré môžete nájsť na stránke projektu http://storyofstuff.org/ (v anglickom jazyku). Táto kampaň má za cieľ upozorniť  na aktuálne problémy spojené s ochranou životného prostredia, pričom kritizuje našu konzumnú spoločnosť, ktorá je často bezohľadná k ľuďom, prírode ale aj sebe samým. V diskusii sme bližšie identifikovali základne fázy produkcie v ekonomike: získavanie surovín, výroba, distribúcia, spotreba a likvidácia. Na základe týchto vedomostí žiaci pripravili projekty o vybraných výrobkoch, ktoré prezentovali na nasledujúcej hodine. Niektoré z nich si môžete pozrieť vo fotogalérii. PaedDr. Mária Čiefová

      Kvarta sa v rámci environmentálnej problematiky zoznámila s ropou - jej vznikom, ťažbou, spracovaním a použitím. Pri získavaní nových poznatkov sme využili stránku z učebnice, venovanej rope, ďalej video o výrobkoch z ropy a jej aplikácii a internetové zdroje predstavujúce spracovanie ropy a následné produkty. Žiaci pracovali v piatich skupinách, v ktorých pripravili projekty (pojmové mapy) na vybrané oblasti: ropa v chemickom priemysle, ropa a jedlo, ropa v preprave, ropa v domácnosti a jej každodenné využitie. Keďže ložiská ropy na svete sa pomaly vyprázdňujú a ako sme zistili, my si život bez nej nevieme ani predstaviť, musíme sa už teraz zamyslieť nad tým čo bude v budúcnosti. Na nasledujúcej hodine žiaci svoje projekty prezentovali pred celou triedou (vo fotogalérii). PaedDr. Mária Čiefová

      FOTOGALÉRIA

     • Medzinárodná súťaž v tvorbe projektov
     • “Najlepším spôsobom, ako sa žiaci môžu naučiť cudzí jazyk, je používať ho. Tvorba projektov je skvelým spôsobom ako môžeme žiakov motivovať k tomu, aby to dosiahli“. Tom Hutchinson, autor učebníc PROJECT, ktorú používajú naši žiaci na II. stupni ZŠ a nižšom stupni osemročného gymnázia, takto charakterizuje  tvorbu projektov. Aj tento rok sa uskutočnila medzinárodná súťaž v tvorbe projektov pod záštitou Oxford Univesity Press, do ktorej sú prihlasované stovky projektov z celého sveta. Tohtoročnou témou bola Komunikácia v 21. storočí. Zapojila sa do nej aj jedna skupina našich žiakov zo sekundy. Aj napriek tomu, že tieto projekty neboli medzi ocenenými, pre každého sú odmenou nové vedomosti, skúsenosti i jazykové zručnosti, ktoré pri ich tvorbe získali.

       PaedDr. Mária Čiefová

      FOTOGALÉRIA

     • Ohľaduplnejší k prírode II
     • Ďakujeme za každú  nepotrebnú baterku, ktorú ste priniesli do školy. Škatule však ešte nie sú plné, a preto vás chceme povzbudiť k tomu, aby ste nám priniesli aj ďalšie.  Naše žiačky a žiaci Vám v triedach predstavili separáciu odpadu v teoretickej aj praktickej rovine. Veríme, že po Veľkej noci v každej triede nájdeme označené škatule na separáciu papiera a plastov. Naši reportéri vás budú priebežne informovať o tom, ako sa naša ľahostajnosť k životnému prostrediu znižuje   ↓      

      a ako sa množstvo separovaného odpadu  zvyšuje  ↑.

      FOTOGALÉRIA

     • POZVÁNKA - Prípravné kurzy k prijímacím skúškam
     • Cirkevná spojená škola v Humennom organizuje prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky pre záujemcov o štúdium na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Humennom pre školský rok 2014/2015.

      Gymnázium 4-ročné štúdium - pre žiakov 9. ročníka ZŠ

      Prípravné kurzy sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch v aule školy:

      • z matematiky                                                   29. apríl 2014, 6. máj 2014 o 14.00 hod.
      • zo slovenského jazyka a literatúry                  30. apríl 2014, 7. máj 2014 o 14.00 hod.

       

      Gymnázium 8-ročné štúdium- pre žiakov 5. ročníka ZŠ

      Prípravné kurzy sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch v aule školy:

      • z matematiky                                                  28. apríl 2014 o 14.00 hod.
      • zo slovenského jazyka a literatúry                  30. apríl 2014 o 14.00 hod.
     • „Hossana Synovi Dávidovmu ... , Ukrižuj ho ...“
     • Slová, ktorými vstupujeme do Veľkého týždňa a zároveň nás uvádzajú do tajomstva Veľkej noci.
      Dňa 13. apríla 2014 sa študenti, učitelia a priatelia školy, tvoriaci zbor Javott podieľali na spoločnom slávení sv. omše Kvetnej nedele, ktorá sa začala slávnostným sprievodom od domu saleziánov.
      Spolu sme vytvorili spoločenstvo, kde viera prekonáva všetko – aj zdanlivý neúspech, bolesť, veci, ktoré momentálne nedávajú zmysel...
      Drahí spievajúci priatelia, ďakujem za krásu spoločenstva, spevu a modlitby.
      Do skorého spievania
      smiley
      Katarína Lichmanová
       
     • Oznam
     • Oznam - Obrázok 1

      Dňa 24.4.2014 sa uskutočnia Majstrovstvá školy v šachu v spolupráci so Šachy Reinter. Prihlásiť sa môžu žiaci 1.-8.ročníka ZŠ a Prímy – Tercie OG. Záujemcovia nech sa nahlásia u p.uč. Bačišina do 22.4. Víťazi kategórií budú ocenení diplomom a vecnou cenou.  Je to postupová súťaž, takže víťazi postupujú do okresného kola. Oznam je aj na plagátoch na nástenke. Príďte si vyskúšať svoje schopnosti, tešíme sa na Vás!

     • Duchovná obnova - kvarta
     • V piatok 11. apríla kvarta cestovala do Vysokej nad Uhom, kde strávila úžasný deň v Domčeku Anny Kolesárovej. Zoznámili sme sa s domčekom, Ankou Kolesárovou, prostredím kde vyrastala, zamýšľali sme sa nad vzťahmi k priateľom, súrodencom, rodičom aj sebe samým. Na cintoríne sme sa pomodlili pri hrobe Anky a trochu si oddýchli.
      Chvíľu zábavy vystriedali rozhovory, sv. zmierenia a sv. omša v suteréne. Naše úprimné poďakovanie patrí o. Pavlovi Hudákovi a o. Ľubošovi Laškotymu za ich nezištnú službu, ochotu, otvorenosť a prijatie.

      Triedna učiteľka PaedDr. Mária Čiefová
       
     • Matematická olympiáda
     • Dňa 9. apríla 2014 sa v zasadačke Mestského úradu v Humennom uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády. Súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy, kde dosiahli tieto výsledky.

      Matúš Zlacký2. miesto (kategória Z8) – žiak tercie.

      Vyučujúca: Mgr. Katarína Lichmanová

      Anna Čabalová8. miesto (kategória Z7) – žiačka sekundy.

      Vyučujúca: Mgr. Katarína Lichmanová

      Jozef Jenčík, Sebastián Kurilla3. miesto (kategória Z6) – žiaci prímy.

      Vyučujúci: Mgr. Peter Vachula

      Víťazom a úspešnej riešiteľke matematickej olympiády srdečne gratulujem.

      Neúspešných riešiteľov povzbudzujem sa nevzdávať a o rok opäť zabojovať smiley.

       

      Vedúca Predmetovej komisie MATEMATIKY

     • Sv. omša spojená s posvätením novej krížovej cesty
     • Srdečne Vás pozývame na svätú omšu, ktorá sa uskutoční  dňa 16.4.2014 (streda) v našej školskej kaplnke o 7:10 hod. Táto udalosť  bude spojená s posvätením novej krížovej cesty, ktorú vytvorili študenti  a pedagógovia  CSŠ.  Veríme, že spolu vytvoríme rodinnú atmosféru a aj takto sa pripravíme na blížiace sa sviatky.

     • Návšteva Hydrometeorologickej stanice
     • Piatok, 4. apríla 2014, žiaci sekundy pod vedením Mgr. R. Hojdanovej a Mgr. I. Bučekovej navštívili Hydrometeorologickú stanicu v Kamenici nad Cirochou. Pod vedením skúseného meteorológa sa žiaci dozvedeli množstvo zaujímavých vecí o funkcii ombrografu, heliografu, anemometra, vlhkomeru a zrážkomeru. Naučili sa z grafu čítať informácie o sile vetra, oblačnosti a množstve zrážok. Podľa ich výpočtov nás na Veľkú noc čaká krásne a teplé počasie bez zrážok.

      FOTOGALÉRIA

     • Deň Zeme
     • V rámci aktivity Dňa Zeme sa uskutočnili 10.4.2014 Interaktívne prednášky vo vybraných triedach II.stupňa ZŠ a Gymnázia s Mgr.Martinom Šepeľom zo Správy CHKO Východné Karpaty zo Štátnej ochrany prírody. Žiaci sa mali možnosť dozvedieť o ochranárskej činnosti v okresoch Humenné a Medzilaborce.

      FOTOGALÉRIA

       

     • Upratovali sme Kalváriu
     • Keby ste sa chlapcov ôsmakov a deviatakov spýtali, prečo išli upratovať  Kalváriu, odpovedali by vám takto : ,, Lebo sme z cirkevnej školy... lebo sme pracovití... lebo niekto to urobiť musí... lebo sme chceli... lebo je to naša povinnosť... lebo ide Veľká noc a my sme kresťania... lebo chceme, aby tam bolo pekne, keď tu budú obnovené kaplnky...“  Nikto sa nesťažoval, aj keď konáre z odpílených stromov neboli najľahšie...sú predsa chlapi a vonku na čerstvom vzduchu bolo príjemnejšie ako v triede. ,, Pomôžeme radi aj nabudúce,“ povedali chlapci a usmiali sa. Ďakujeme za ich ochotu.

      FOTOGALÉRIA

     • Eko-Hra Lidl
     • Ďakujeme všetkým žiakom i rodičom, ktorí sa veľmi aktívne zapojili do Eko-Hry Lidl. Výsledky celoslovenskej súťaže sú zverejnené na webovej stránke LIDL, a už teraz vieme, že sme sa neumiestnili v prvej desiatke z celkového počtu zapojených škôl 463. Sme však radi, že touto súťažou sme upozornili verejnosť na dôležitosť separácie odpadu a dôležitosť ochrany životného prostredia.
      Naše najúspešnejšie triedy a jednotlivci budú vo štvrtok na 5. hodine v aule odmenení sľúbenými cenami.
      Blahoželáme a ďakujeme !!!

      Najúspešnejšie triedy:
      1. II. A 980 ks Špliňová 227 ks
      2. I. A 972 ks Macko 365 ks
      3. V. A 856 ks Ivanco 690 ks

      Najaktívnejší jednotlivci :
      1. Oliver Ivanco ( V.A ) 690 ks
      2. David Klič ( sekunda ) 441 ks
      3. Marek Macko ( I. A ) 365 ks
      Ďalšie zapojené triedy a najaktívnejší jednotlivci v triedach:

      III. A ( 623 ks ) Kotuľáková 285 ks
      Tercia ( 501 ks ) Gojda 259 ks
      Prima ( 217 ks ) Pomikala 170 ks
      V. B (355 ks ) Krupka 139 ks
      VI. A ( 254 ks ) Pirová 128 ks
      VII. A (193 ks ) Zub 105 ks
      IV. A ( 185 ks ) Gabrik 98 ks
      Sexta ( 47 ks )
      IV. AG ( 13 ks )


       

     • Ohľaduplnejší k prírode
     • Ohľaduplnejší k prírode - Obrázok 1Školský dvor sa už zazelenal, odpadky zmizli, chodníky sú krásne vyzametané. Môžeme urobiť aj viac? V apríli si pripomíname Deň Zeme a v tejto súvislosti budú na našej škole prebiehať sprievodné aktivity. Začneme už tento týždeň. Členovia krúžku ochrany prírody Vám predstavia separáciu odpadu, s ktorou chceme na našej škole začať vo všetkých triedach. Najprv to budú použité a nepotrebné batérie. Môžete ich priniesť do školy každý deň. Tento týždeň ich budú zbierať naši ochranári, neskôr ich môžete dať do zberných škatúľ, ktoré budú na každom poschodí.  

      Mgr. Daniela Chalachanová a PaedDr. Mária Čiefová

     • Krížová cesta
     • Cirkev nazýva pôstne obdobie slovom, ktoré sa pre liturgiu stalo priam typickým - "Quadragesima" - čas štyridsiatich dní. Štyridsiatka je symbolické číslo, ktoré sa v Starom i Novom zákone používa na označenie výnimočných okamihov skúseností viery Božieho ľudu. Je to číslo, ktoré vyjadruje čas očakávania, očisťovania, návratu Pána, uvedomenia si toho, že Boh je verný svojim sľubom.
      Pôstne obdobie nám poskytuje možnosť zamyslieť sa nad srdcom kresťanského života, ktorým je láska k blížnemu.
      "Pri kríži a utrpení sú iba dve možnosti: Ježiš alebo ja sám. Boh vie všetko premeniť na dobré..."
       
     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
     • Dňa 24. marca 2014 sa vo Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom stretli najlepší recitátori z okresu Humenné, aby súťažili v prednese poézie a prózy.
      Víťazi školských kôl súťažili v 4 kategóriách. Aj naša škola sa pravidelne zúčastňuje tejto krásnej umeleckej súťaže, tak sme nechýbali ani tento rok. Barbara Kerekaničová III.A , Lucia Ganajová IV.A a Betka Bačišinová Tercia dôstojne reprezentovali našu školu a my im ďakujeme. Zvlášť však blahoželáme Barbarke Kerekaničovej, ktorá sa vo svojej kategórii – I.kat.- próza, stala víťazkou a bude reprezentovať školu, ale aj mesto v celoslovenskom kole v Starej Ľubovni.