• Cirkevná spojená škola v Humennom ponúka:

    • osobný prístup pedagógov a svedectvo deťom aj rodičom,
    • výchovu v súlade s kresťanskou vierou,

    formačný vplyv kresťanských hodnôt a postojov, ktoré sú užitočné nielen deťom, ale celej spoločnosti – pôsobia preventívne proti kriminalite, závislostiam, hodnotovej prázdnote; sú inšpiratívne a etické, pozdvihujú morálku.

    Cirkevná spojená škola je výzvou a ponukou pre rodičov vybrať si z troch typov škôl (Materskej školy sv. Terézie z Lisieux, Základnej školy sv. Cyrila a Metoda a Gymnázia sv. Cyrila a Metoda) a postaviť sa za morálne hodnoty zdravej spoločnosti. Je to možnosť ochrániť naše deti pred takými vplyvmi /pozri. Akčný plán ľudí LGBTI 2015 - 2019/, ktoré v dnešnej dobe negatívne vplývajú na deti v zahraničí už v materských a základných školách.

    Hodnoty školy:

    • Viera (duchovné aktivity), odbornosť a celkový rozvoj žiakov.
    • Rodinné prvky (vzájomná dôvera a otvorenosť, pozorný a ľudský prístup k žiakom, zdravá náročnosť).
    • Vyučovanie cudzích jazykov: anglický, nemecký, ruský a v rámci krúžku taliansky; anglický jazyk s posilnenou časovou dotáciou.
    • Zavádzanie nových učebných metód:

    - implementácia cudzieho jazyka do iných predmetov,

    - prirodzené učenie pomocou metódy CLIL,

    - rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v AJ (pomocou jedného z najlepších internetových   portálov Raz-Kids),

    - zážitkové metódy s prvkami dramatickej výchovy,

    - americký lektor v rámci Fulbrigthovho programu,

    • Využívanie moderných inovačných prvkov:

    - práca na interaktívnej tabuli a PC s využitím výukových programov,

    - využívanie tabletov vo vyučovaní,

    - integrované tematické vyučovanie a projektové vyučovanie s využitím internetu,

    - škola je zaregistrovaná a otvorená pre spoluprácu so školami v rámci Európy prostredníctvom programu eTwinning.

    • Organizovanie programov aj počas prázdnin - letná jazyková univerzita, výlety a exkurzie ...
    • Starostlivosť o žiakov s ŠVVP.
    • Pôsobenie súkromnej umeleckej školy Via arto na našej škole.
    • Pestrá krúžková činnosť a ponuka školského klubu s bohatou záujmovou činnosťou do 17:00 hod.
    • Plavecký, lyžiarsky a korčuliarsky výcvik, škola v prírode.
    • Úspechy v športových, umeleckých, ale aj vedomostných súťažiach.
    • Kultúrne a duchovné podujatia počas celého roka.
    • Aktívny žiacky parlament.
    • Možnosť pokračovať v štúdiu na 8 – ročnom a 4 – ročnom gymnáziu.
    • Balíček s pomôckami do 1. ročníka zdarma (sada pracovných zošitov, písacie a kresliace potreby).