• 30. september 2019 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.
      
    • 15. október 2019 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
      
    • 31. január 2020 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav (zákon č. 245/2008 Z. z. § 75 ods. 3).
      
    • Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

     - 17. marec 2020 - slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským) - EČ a PFIČ,

               - 18. marec 2020 - anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk,                                               taliansky jazyk - EČ a PFIČ,

     - 19. marec 2020 – matematika - EČ.


    • 31. marec 2020 – najneskorší termín, dokedy musí riaditeľ strednej školy na návrh predmetovej komisie schváliť maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam povolených učebných pomôcok.
      
    • 31. marec - 3. apríl 2020 - náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín.
      
    •  25. máj 2020 - 27. máj 2020 - obdobie konania ústnej časti maturitnej skúšky na našej škole